۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

بررسى تهديد هستهيى رژيم ايران در كميته نيروهاى مسلح سناى آمريكا
سناي آمريكا سناي آمريكا
ويليام برنز معاون وزير خارجه آمريكا در امور سياسى روز چهارشنبه گفت، شوراى امنيت سازمان ملل احتمالا يك قطعنامه جديد كه تحريمهاى شديدى را عليه رژيم ايران اعمال مىكند را تصويب خواهد كرد. وى به كميته نيروهاى مسلح سناى آمريكا گفت: ”ما بهدنبال قوىترين قطعنامه ممكنه در كوتاهترين زمان در اين بهار هستيم“ . ويليام برنز در پاسخ به اين سؤال كه آيا تصويب تحريمهاى جديد شوراى امنيت سازمان مللمتحد امكان دارد از عدم تمايل روسيه و چين عبور كند، گفت: ”بله؛ اين محتمل است من به چندين هفته خيلى اميدوارم“ . خبرگزارى فرانسه با مخابره اين خبر افزود: وى گفت آمريكا خواهان موج جديدى از تحريمها عليه رژيم ايران ”با نوعى از فوريت“ مىباشد ولى هشدار داد كه حتى اقدامات تنبيهى باعث منصرف شدن يك روزه ايران نخواهد شد. ويليام برنز به كميته نيروهاى مسلح سنا يادآورى كرد كه ”پروسه رسيدن به محكوميت رژيم ايران“ در شوراى امنيت سازمان ملل ”هميشه پر چالش“ مىباشد… . وى افزود: ”ما با دركى از فورى بودن مساله در جهت قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل حركت مىكنيم“ . معاون وزير خارجه آمريكا در امور سياسى اضافه كرد ”ما به‌صورت تهاجمى در تلاش براى تصويب اقدامات قاطعى هستيم كه بهعنوان سكوئى براى تقويت و گسترش تحريمهاى موجود عمل كرده و مراكز قدرت رژيم ايران، جاهائيكه بيشترين امكان تاثيرگذارى روى محاسبات استراتژيك تهران دارند را هدف قرار دهند“ … . ويليام برنز هم‌چنين گفت رژيم ايران تحت فشار ناشى از تصميمهاى بعضى از شركا قديمى تجارى و سرمايهگذارى خود قرار دارد، شركائى كه به روابط خود با اين رژيم پايان دادهاند. وى افزود: ”نه مجازاتهاى رسمى ما و نه افزايش محروميتهائى كه رژيم ايران بهلحاظ جهانى با آنها مواجه است شبانه برنامه آنرا تغيير نخواهد داد ولى ما معتقد هستيم كه افزايش فشارهاى سياسى و اقتصادى بر روى سران آن مىتواند تهران را قانع نمايد كه رفتار خود با جهان را تغيير دهد“ … .