۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

هيلارى كلينتون: براى جلوگيرى از دستيابى رژيم ايران به سلاح اتمى، همه گزينهها روى ميز است
هيلاري كلينتون هيلاري كلينتون
هيلارى كلينتون وزير خارجه آمريكا گفت تلاش ما اين است كه از دستيابى رژيم ايران به تسليحات اتمى جلوگيرى كنيم و در اين رابطه تمام گزينهها روى ميز است.
وى كه در دانشگاه لوئىويل در ايالت كنتاكى آمريكا سخنرانى مىكرد گفت: آمريكا از باثبات بودن جهان بهره مىبرد: متحدين ما مىتوانند براى رسيدگى به چالشهاى دراز مدتى مانند فقر و بيمارى با ما كار كنند. ولى تكثير هستهيى، شامل برنامه‌هايى كه توسط كره شمالى و رژيم ايران دنبال مىشود، دقيقاً برخلاف اين اهداف است…
رژيم ايران به قوانين بىحرمتى مىكند و با يك برنامه صلحآميز غنىسازى، دنبال توليد توانايى سلاح هستهيى است.
وزير خارجه آمريكا در پاسخ به اين سؤال كه آيا پيمان جديد استارت مىتواند روى تحريمها عليه رژيم ايران بدون حمايت چين تأثير بگذارد گفت: به عقيده من پاسخ مثبت است. … اين پيام بسيار روشن را مىدهد كه موضوع تكثير هستهيى موضوعى است كه روسيه و نيز آمريكا نگران آن هستند و چين و بسيارى از كشورهاى ديگر به نحو فزايندهاى نگران مىشوند. …
چينىها در ماههاى اخير متقاعد شدهاند كه ما قاطعانه نسبت به چه چيزى متقاعد هستيم، و آن اين كه رژيم ايران دارد برنامهيى را دنبال مىكند كه توضيح آن بهلحاظ استفاده صلحآميز از سلاح هستهيى امر دشوارى است و از اين‌رو چين نمىخواهد اينطور ظاهر شود كه انگار به چيزى كه چنين عواقب عظيمى براى جهان دارد اهميت نمىدهد… و به اين صورت كه در شوراى امنيت پيش مىرويم در اين ماه، به قوىترين قطعنامه ممكن دست خواهيم يافت.
وزير خارجه آمريكا هم‌چنين در پاسخ به اين سؤال كه آمريكا بهطور عملى چه اقدامى عليه رژيم ايران خواهد كرد گفت: ما بسيار روشن بودهايم كه اولويت ما و آن چه در راستاى آن كار مىكنيم يك اقدام بينالمللى است كه رژيم ايران را ايزوله خواهد كرد و محاسبات سران رژيم ايران را به چالش خواهد كشيد.
بگذاريد منظورم را از اين توضيح بدهم. به عقيده ما تنها روشى كه ما مىتوانيم رژيم ايران را متقاعد كنيم كه از سلاح هستهيى خود دست بكشند اين است كه آنها به اين نتيجه برسند كه با تسليحات هستهيى امنيت كمترى خواهند داشت، و اينكه اقتصاد و جامعه آنها آنقدر رنج خواهند كشيد كه اين معامله براى آنها ارزشش را ندارد و در اين حالت شما قيمت آن را خواهيد داد.
بنابراين اگر ما بتوانيم به ايزولاسيون بينالمللى كه چنين تحريمهايى مىتوانند ايجاد كنند دست يابيم، آن چه به اعتقاد ما احتمالاً رخ خواهد داد يك مناقشه واقعى در ايران است.
ما همواره گفتهايم تمام گزينهها روى ميز است. ولى روشن است كه اولويت ما با ايجاد شرايطى است كه به تغيير در سياست رژيم ايران در قبال تعقيب سلاح هستهيى منجر خواهد شد، كه در واقع سياست اعلام شده آنها است.