۱۳۸۹ فروردین ۲۳, دوشنبه

اى.بى.سى نيوز:
هيلارى كلينتون: جنگطلبى رژيم ايران هر روز به ما كمك مىكند به اهدافمان برسيم
هيلاري كليتنون هيلاري كليتنون
هيلارى كلينتون وزير خارجه آمريكا در مصاحبه با اى.بى.سى گفت: جنگطلبى رژيم ايران هر روز به ما كمك مىكند تا به هدفمان برسيم. خبرنگار اى. بى.سى پرسيد اين هفته بزرگى براى گفتگو در مورد بازدارندگىها بود. خصوصاً بازدارندگى عليه رژيم ايران بود. با اين حال ما مطلع شديم كه اين رژيم سومين نسل سانتريفيوژها را اعلام كرده است. اينها 6 بار سريعتر از نسلهاى قبلى هستند. آيا رژيم ايران به آمريكا نمىگويد، ”ما منع نشدهايم“ ؟
وزير خارجه آمريكا پاسخ داد: اين هفته براى سياست خارجى آمريكا هفته بسيار مثبتى بود، خصوصاً در مورد موضع هستهيى ما. در مورد رژيم ايران، ما به حرفهايى كه آنها مىزنند اهميت چندانى نمىدهيم، زيرا مىدانيم آنها عادت دارند چيزهايى بگويند كه الزاماً انجام نمىدهند. الزاماً دقيق نباشد. ولى جنگطلبى آنها به واقع هر روز به ما كمك مىكند به هدفمان برسيم. كشورهايى بودند كه شايد در مورد اهداف رژيم ايران ترديدهايى داشته باشند كه آيا اين رژيم در پى سلاح هستهيى است، بسيارى از اين ترديدها با اسنادى كه ما با آن چه سران رژيم ايران مىگويد ارائه مىكنيم برطرف مىشود…