۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

اعمال فشار بر اشرفيان؛ هدفى است رذيلانه
الملف الملف
مركز اطلاع رسانى الملف در مقالهيى به قلم عبدالكريم عبدالله با عنوان ”از آن‌جا كه در شكستن اراده اشرفيان شكست خورديد مىخواهيد آنها را از خواب محروم كنيد“ نوشت: وقتى هدف شرافتمندانه باشد وسيله دستيابى به آن حتماًً شرافتمندانه است و وقتى وسيله رذيلانه است هدف نيز حتماًً رذيلانه بوده و از پستى ناشى مىشود. در اين‌جا حرفم متوجه دولت عراق است كه اسنادى مكتوب با مضمون رفتارى نوع دوستانه با ساكنان اشرف و رفتار انسانى با آنها را امضا كرده است.
آيا اقدامات حفاظتى شامل آوردن مزدوران رژيم كنار درب اشرف بشكل نوبتى و 24ساعته و براى اذيت و آزار ساكنين قرارگاه و اعطاى تسهيلات لازم براى اجراى ماموريت كثيف و لجام گسيخته مىشود؟ جواب درست مسلما خيراست، مگر نه اين كه دستورات رژيم ايران را دولت عراق با وادادگى و سازشكارى پذيرا شده و تمكين و اطاعت از دستورات رژيم ايران را با توجيه منافع و شرافت عراق انجام مىدهد.
عبدالكريم عبدالله در ادامه اين مقاله مىافزايد: اگر دولت عراق مشكلى در استقرار آنان كنار درب اشرف و اذيت و آزار و محروميت ساكنين و بيماران از سادهترين حقوقشان كه همانا عدم شكنجه روانى است نمىبيند چطور بايد به آنها در انجام وظيفهشان كه بايد حفاظت ساكنين اشرف باشد اعتماد كرد، پس آيا اين براى درهم شكستن روانى اشرفيان است؟ اگر چه ما يقين داريم كه اشرفيها قوى و مصمم به پايدارى هستند ولى دراين‌جا رفتار غيرقانونى دولت عراق مدنظرمان بوده و غيرقانونى بودن آنرا اثبات و اطاعتش از دستورات اطلاعات رژيم ايران را برملا كرديم. در ادامه اين مقاله آمده است: آمدن گروه جديدى از مزدوران به جلوى درب اشرف همزمان با تلاشهاى فاشيسم مذهبى حاكم بر ايران براى خنثى و تغيير نتايج انتخابات پارلمانى عراق و توجيه شكست سنگينى است كه در اين انتخابات خودردند و مالكى مايوسانه با خوشرقصى تهوع‌آور براى سرمداران ايران در پى حفظ پست نخست وزيرى مىباشد. در برابر اين دنباله روى پست و نفرتانگيز در برخورد با ساكنين اشرف و بازگذاشتن دست اطلاعات رژيم ايران در وارد كردن فشار به آنها، نگرانى خودمان را از ادامه اين اعمال حكومت عراق براى جلب رضايت مقامات رژيم ايران از حساب اشرف و چهره و آبروى ما عراقيان اعلام مىكنيم و بهمين خاطر از جامعه جهانى به شدت خواستار دخالت فورى در اين موضوع حساس و فشار بر دولت عراق براى احترام به حقوق ساكنين اشرف از جمله عدم شكنجه روانى در چارچوب وظيفه مفروض دولت عراق در حفاظت آنها هستيم.