۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

363نماينده كنگره آمريكا، خواستار تحريمهاى فلج كننده عليه رژيم ايران شدند
كنگره آمريكا كنگره آمريكا
363تن از اعضاى كنگره آمريكا از هر دو حزب با ارسال نامهيى به باراك اوباما رئيسجمهور آمريكا از وى خواستند تحريمهاى ”فلجكنندهيى“ را عليه رژيم ايران، با و يا بدون اقدام از طرف سازمان ملل اتخاذ كنند. در قسمتى از اين نامه آمده است، ”آقاى رئيسجمهور، شما بيان نموديد كه اين موضوع، اولويت يك دولت شما مىباشد. شما بيش از اين تلاش كرديد تا رژيم ايران را درگير اين موضوع كنيد. شما به سازمان ملل رفته تا تحريمهاى جديدى عليه اين رژيم اعمال نماييد. اما اكنون زمان با ما مىباشد. ما نمىتوانيم به كسانى كه با تحريمها مخالف يا آن را به تأخير مىاندازند اجازه دهيم زمان يا محتويات تلاشهاى ما را معين و كنترل كنند“ . جسى جكسون نماينده كنگره از ايالت ايلينويز، نويسنده اشتراكى نامه با مايك پنس رئيس كنفرانس جمهوريخواهان در مجلس نمايندگان اظهار داشت، ”هيچ تهديدى در بينش باراك اوباما و اولويت در موضوع منع گسترش تسليحات هستهيى، بزرگتر و مبرمتر از رژيم ايران نمىباشد. “ اين نامه هم‌چنين از باراك اوباما مىخواهد كه طرحى كه توسط اكثريت قريب به اتفاق از هر دو مجلس به امضا رسيده است را امضاء كرده و بدان ملزم باشد. اين طرح محدوديتهايى را براى دولت فدرال در تجارت با آن دسته از كمپانىهايى ايجاد خواهد كرد كه به توسعه منابع مواد پتروليوم رژيم ايران كمك مىكنند. اين حركت، اقدامى جداگانه و يك جانبهيى خواهد بود كه موجب تقويت گامهايى در سطح بينالمللى خواهد شد. اريك كانتور نماينده از ايالت ويرجينيا و رئيس حزب جمهوريخواهان در مجلس نمايندگان اظهار داشت، ”فكر نمىكنم طرحى به اين مهمى باشد كه امنيت ملى آمريكا را بتواند پيش ببرد. …“ روزنامه نيويورك تايمز با درج اين خبر با عنوان ”كنگره درخواست اعمال تحريم عليه رژيم ايران مىنمايد“ نوشت: اين نامه تضمين مىكند در كنگره براى اعمال ”اقدامات سخت و قاطع“ عليه رژيم ايران حمايت دوحزبى وجود دارد و از باراك اوباما خواست تا تعهدهاى خود در كارزار انتخاباتى ژوئيه 2008 را برآورده كند و از تمامى ”قدرت خود براى جلوگيرى از دستيابى رژيم ايران به سلاح هستهيى جلوگيرى كند“ . در ماه دسامبر نيز، مجلس نمايندگان طرحى را با 412 رأى به تصويب رساند و سنا نيز طرح تحريمهاى خود را با رأىگيرى شفاهى در 28ژانويه به تصويب رساند. … نيويورك تايمز افزود: سناتور ليندزى گراهام از كاروليناى جنوبى و سناتور چارلز شومر در نظر دارند نامهيى به باراك اوباما بفرستند كه پيشبينى مىشود امضاى دوسوم سنا را در برداشته باشد.