۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

تلويزيون سى.ان.ان:
رؤساى جمهور آمريكا و روسيه، بر تشديد تحريمها عليه رژيم ايران تأكيد كردند
باراك اوباما و ديميتر مدودوف باراك اوباما و ديميتر مدودوف
باراك اوباما و ديميترى مدودف بر تشديد تحريمها عليه رژيم ايران تأكيد نمودند آنها اين موضعگيرى را هنگام امضاى معاهده كاهش سلاحهاى اتمى اعلام كردند. باراك اوباما تأكيد كرد: ما تلاش مىكنيم در شوراى امنيت تحريمهايى قوى عليه رژيم ايران بگذاريم. وى در اين سخنان كه رئيسجمهور روسيه نيز حضور داشت گفت: سلاح هستهيى در دست تروريستها خطرى براى مردم در همه جا، از مسكو گرفته تا نيويورك و از شهرهاى اروپا گرفته تا جنوب آسيا خواهد بود، بنابراين هفته آينده 47 كشور در واشنگتن گردهم مىآيند، تا درباره قدمهاى اساسى كه بايد براى امن نمودن سراسر جهان از تمامى مواد آسيبپذير هستهيى، در 4سال برداشته شود، گفتگو كنند.
رئيسجمهور آمريكا افزود: كشورهايى كه از انجام تعهدهايشان سر باز زنند، ايزوله خواهند شد و از فرصت شناسايى بينالمللى محروم خواهند شد، اين شامل رژيمهايى مىشود كه قوانين را نقض مىكنند، در غيراين صورت پيمان منع گسترش سلاحهاى هستهيى تنها بر روى كاغذ خواهد ماند، به اين دليل است كه آمريكا و روسيه بخشى از اتحاد كشورهايى هستند كه اصرار دارند رژيم ايران بايد با عواقب آن مواجه شود زيرا كه مستمراً از پاسخگويى به تعهدهايش سرپيچى كرده است.
ما با هم در شوراى امنيت سازمان ملل كار مىكنيم تا تحريمهاى قويتر عليه رژيم ايران برقرار كنيم. ما اعمالى را كه به پيمان منع گسترش سلاحهاى هستهيى، بىاحترامى كند را تحمل نخواهيم كرد.
پذيرش ريسك يك مسابقه تسليحاتى در يك منطقه حياتى، تهديد اعتبار جامعه جهانى و امنيت جمعىمان است، اين موضوعات بالاترين الويتهاى ماست و اين بخشى از روابط ميان آمريكا و روسيه است.