۱۳۸۹ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

تلويزيون الجزيره:
دكتر صالح المطلك، مسئوليت شكنجه زندانيان «المثنى» را متوجه نورى المالكى مىداند
دكتر صالح المطلك از رهبران ليست العراقيه دكتر صالح المطلك از رهبران ليست العراقيه
دكتر صالح المطلك دبيركل جنبش ملى عراق و از رهبران العراقيه مسئوليت شكنجه زندانيان در يك زندان مخفى بغداد را متوجه نورى مالكى دانست و گفت: زندانها بايد در برابر وكلا و بستگان بازداشت شدگان باز شود. دكتر صالح المطلك به تلويزيون الجزيره گفت: «دستگاه دولت و مشخصاً دفتر نورى المالكى، من با اشراف مى‌گويم كه تمامى اين زندانها و از جمله بخش مبارزه با تروريسم و زندان مبارزه با تروريسم و زندان لشكر56 تماماً مرتبط به مشاورين آقاى نخستوزير هستند، اعم از اين كه با اطلاع او باشد يا نباشد كه اين موضوع ديگرى است، اما اين مرتبط به اوست و بخشى از دفترش مىباشد. آنها انواع شكنجه را اعمال مى‌كنند و عراقيان را براساس پيشينيه سياسى آنان يا به منظور گرفتن اعترافات عليه دشمنان سياسىشان بازداشت مى‌كنند».