۱۳۸۹ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

اوباما، خواستار تصويب تحريمهاى گزنده در شوراى امنيت، عليه رژيم ايران شد
باراك اوباما باراك اوباما
باراك اوباما رئيسجمهور آمريكا در گفتگو با روزنامه نيويورك تايمز گفت: «رژيم ايران در مسير دستيابى به سلاح اتمى است. ما خواستار تصويب تحريمهاى گزنده در شوراى امنيت مللمتحد عليه اين رژيم هستيم» رئيسجمهورى آمريکا که قرار است امروز سهشنبه استراتژى جديد کشورش درباره استفاده از سلاحهاى اتمى را اعلام کند، در اين باره اظهار داشت:« اين استراتژى شرايط استفاده از جنگافزارهاى اتمى را محدود مىکند ولى همزمان در مورد کشورهاى ايران و کره شمالى استثنا قائل مىشود».