۱۳۸۷ بهمن ۲۱, دوشنبه

مقاومت ایران نسبت به سلامت جان یك دانشجو، به مجامع بینالمللى، هشدار داد 7:54:10 AM 1387/11/21
دستگيري_ شكنجه دستگيري_ شكنجه
دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه دیگری اعلام كرد: جان یك دانشجوی ربوده شده توسط وزارت اطلاعات آخوندها در خطر است. در این اطلاعیه آمده است: مأموران وزارت اطلاعات آخوندها روز 15بهمن ماه، رضا نگاهداری، دانشجوی ترم3 حقوقدانشگاه تهران را ربوده و به نقطه نامعلومی منتقل كردند. رضا نگاهداری بدلیل برگزاری تجمعات سیاسی و صنفی دانشجویان در كوی دانشگاه در بهمن سال گذشته، برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به قتل مشکوک خانم دكتر زهرا بنی یعقوب و اعتراض به حضور پاسدار احمدینژاد در دانشگاه تهران در روز 15مهرماه گذشته، توسط شعبه وزارت اطلاعات آخوندها در دانشگاه موسوم به «حراست»، از تحصیل درزددانشگاه و ورود به خوابگاه دانشجویان محروم گردیده بود. ادامه