۱۳۸۷ اسفند ۵, دوشنبه

تودهنى قاطع دانشجویان پلى تكنیك به ولى فقیه ارتجاع 11:41:21 AM 1387/12/5
تظاهرات اعتراضي دانشجويان پلي تكنيك تظاهرات اعتراضي دانشجويان پلي تكنيك
از صبح امروز دانشجویان دانشگاه پلیتكنیك تهران به رغم حكومت نظامی اعلامنشده، با شعارهای ضدحكومتی با نیروهای امنیتی و مزدوران بسیجی رژیم درگیر شدند و خشم و انزجار خود را از دفن استخوان قربانیان جنگ ضدمیهنی در این دانشگاه ابراز كردند.
این تظاهرات ضدحكومتی در شرایطی برگزار شد كه مأموران سركوبگر از صبح امروز منطقه را به محاصره درآورده، تمام رفت و آمدها را به شدت كنترل میكردند و مانع ورود دانشجویان فعال به دانشگاه پلیتكنیك میشدند. برخی خیابانهای اطراف دانشگاه مسدود شده و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در ساختمانهای دانشگاه و بیرون آن مستقر شده بودند. مزدوران رژیم از دانشگاه تهران با سینهزنی تا دانشگاه پلیتكنیك لشكركشی كردند. اما به رغم این تدابیر امنیتی كم سابقه، دانشجویان پلیتكنیك به مقابله با مأموران امنیتی و مزدوران بسیجی پرداختند و با آنان درگیر شدند.
مزدوران رژیم كه چاقو، باتون و اسپری حمل میكردند، به طرز وحشیانهیی به دانشجویان یورش بردند و آنان را مصدوم و مجروح كردند. تعدادی از دانشجویان نیز دستگیر شدند. ادامه