۱۳۸۷ اسفند ۱, پنجشنبه

گوردون براون: احمدینژاد باید برنامه تسلیحات هستهیى خود را كنار بگذارد 11:12:35 AM 1387/12/1
براون براون
نخست وزیر انگلستان در پارلمان این كشور گفت: رژیم ایران باید نگرانیهای جامعه بینالمللى را در مورد سیاستهایش به ویژه برنامه هستهیاش برطرف كند. هرگونه بهبود روابط با این رژیم مشروط به این مسأله است. گوردون براون تأكید كرد: احمدینژاد باید برنامه تسلیحات هستهیی خود را كنار بگذارد. استقبال رئیسجمهور رژیم ایران از پیشنهاد اوباما براى مذاكره بىمعنی است مگر اینكه رژیم ایران درخواستهای بینالمللى براى تعلیق برنامه غنیسازی اورانیوم را اجرا كند.