۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعه

سخنگوی رسمی صلیبسرخ در عراق: ما موضوع خويشاوندان ساكنان اشرف را دنبال مىكنيم 6:21:44 AM 1387/11/25
صليب سرخ صليب سرخ
دیبا فخر سخنگوی رسمی هیأت نمایندگی صلیبسرخ بينالمللى در عراق در مورد ممانعت از ورود خانوادهها به اشرف و دیدار با فرزندانشان تأكید كرد ما بهلحاظ انسانی این موضوع و وضعیت ساكنان اشرف را زیر نظر داریم و آن را دنبال میكنیم. تلویزیون بابلیه عراق گزارشی در این باره پخش كرد و گفت: سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران گفت كه دولت عراق از ورود 15تن ازخانوادههای مجاهدین كه از ایران براى دیدار با اعضای خانواده خود در قرارگاه اشرف آمده بودند، جلوگیری بهعمل آورده است. این سازمان گفت این 15نفر با ویزای ورود رسمی وارد عراق شده و هیچ دلیلی براى جلوگیری از ورود آنها به قرارگاه اشرف وجود ندارد. سازمان مجاهدین خاطرنشان كرد كه خویشاوندان ساكنان قرارگاه اشرف از داخل و خارج ایران طی شش سال گذشته از امكان دیدار با اعضای خانواده در این قرارگاه برخوردار بودهاند. به گفته مجاهدین رژیم ایران خانواده اعضای مجاهدین خلق در ایران را دستگیر میكند. ادامه