۱۳۸۷ بهمن ۲۱, دوشنبه

حامیان مقاومت در واشینگتن، خواستار تضمين حقوق مجاهدان اشرف شدند 11:22:12 AM 1387/11/21
تظاهرات حاميان مجاهدين مقابل كاخ سفيد تظاهرات حاميان مجاهدين مقابل كاخ سفيد
هموطنان و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در واشینگتن با برگزاری تجمع و میز كتاب در مقابل كاخ سفید، خواستار تضمین حقوق مجاهدان اشرف طبق كنوانسیونها و قوانین بينالمللى شدند. در این گردهمایی، نامه روهراباكرنماینده كنگره آمریكا از ایالت كالیفرنیا و عضو ارشدكمیته خارجی كنگره، و همچنین نامه باب فیلنر عضو ارشد كنگره ازحزب دموكرات و رئیس كمیته“ حقوقبشر و دموكراسی در ایران ”خوانده شد. ادامه