۱۳۸۷ بهمن ۲۱, دوشنبه

مقاومت ایران، نمایش «عفو!» رژیم ضد بشری را افشا كرد 7:54:10 AM 1387/11/21
شوراي ملي مقاومت ايران شوراي ملي مقاومت ايران
دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیهیی از «ترفندهای رسوای خامنهای براى نمایش عفو در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی» پرده برداشت. در این اطلاعیه آمده است: دژخیمان حاكم برایران، از آزاد كردن زندانیانی كه دوره محكومیت آنها پایان یافته و همچنین افرادی كه در تورهای گسترده ارگانهای سركوبگر رژیم موسوم به «طرح امنیت اجتماعی» بىهیچ دلیل و مدركی دستگیر شدهاند، خودداری میكنند تا آنها را در یك اقدام فریبهكارانه بهعنوان «عفو» آخوند خامنهای در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی، ولی فقیه رژیم آخوندها، نمایش دهند. ادامه