۱۳۸۷ اسفند ۷, چهارشنبه

درگیری گسترده دانشجویان بپاخاسته با مزدوران سركوبگر:
آماردانشجویان بازداشت شده پلي تكنيك از مرز120تن گذشت 6:08:46 AM 1387/12/6
تظاهرات گسترده دانشجويان پلي تكنيك تظاهرات گسترده دانشجويان پلي تكنيك
بیش از 1500تن از دانشجویان دانشگاه پلیتكنیك تهران روز گذشته به رغم حكومت نظامی اعلامنشده، با شعارهای ضدحكومتی با نیروهای امنیتی و مزدوران بسیجی رژیم درگیر شدند. دانشجویان با سردادن شعارهای «مرگ بر دیكتاتور» و «دیكتاتور زمانه، شهید شده بهانه» خشم و انزجار خود نسبت به جنایت بزرگ خمینی با ادامه جنگ ضدمیهنی و نمایش نفرت انگیز دفن استخوان قربانیان این جنگ در این دانشگاه ابراز كردند. آنان پلاكاردهایی حمل میكردند كه به روی آنها از جمله نوشته شده بود «علیه ارتجاع متحد شویم». ادامه >>>