۱۳۸۷ اسفند ۳, شنبه

تظاهرات اعتراضى صدها تن از دانشجویان پلیتكنیك تهران 10:45:45 AM 1387/12/3
صدها تن از دانشجویان دانشگاه پلیتكنیك تهران امروز با شعار مرگ بر دیكتاتور علیه دفن بقایای كشتههای جنگ ضدمیهنی در دانشگاهها تحصن كردند. براساس گزارشهای دریافتی دانشجویان پلاكاردهایی با خود حمل میكردند كه بر روی آنها از جمله نوشته شده بود: ”اوین دانشگاه مىشود، دانشگاه قبرستان“ و ”ما مخالف بودیم و هستیم“ این حركت اعتراضی در شرایطی صورت گرفت كه مزدوران بسیجی چندین خیمه در صحن دانشگاه برپا كرده و به پخش چای و نذری و گذاشتن مداحی از چندین بلندگو پرداختند. اما دانشجویان با حركت اعتراضی خود بساط این مزدوران را به هم زدند. دانشجویان با خواندن سرود یاردبستانی به حركت اعتراضی خود ادامه دادند و خواستار توقف دفن اجساد كشته شدگان شدند.