۱۳۸۷ بهمن ۲۲, سه‌شنبه

پیام سازمان چریكهای فدایی خلق ایران به مناسبت سی و هشتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهكل

گزارش کوتاه از مراسم یادمان حماسه و رستاخیز سیاهکل

قزاسوی خبر 23 بهمن

شرایط دشوار برای کارگران لوله سازی اهواز

زینت میرهاشمی

کارگران لوله سازی اهواز روز دوشنبه 21 بهمن ، در اعتراض به عدم دریافت مزدشان دست به اعتراض زدند. حدود 400 نفر از کارگران این کارخانه، در مقابل استانداری خوزستان، در اعتراض به اخراج، بیکاری و تعطیلی کارخانه گردهمایی اعتراضی بر پا کردند و شعارهایی در دفاع از خواسته هایشان دادند.

طی امسال کارگران لوله سازی اهواز برای چندمین بار به شرایط کاری خود اعتراض کرده اند. این کارخانه که به سازمان تامین اجتماعی تعلقق دارد، با حدود 750 کارگر پیمانی و فعالیت در تولید لوله های چدنی، دچار رکود شده و به بهانه عدم توانایی در تامین مواد اولیه تولید، کارگران زیادی را بیکار نموده است. کارگران این کارخانه مدت 4 ماه است حقوقی دریافت نکرده و بیکاری و تعطیلی در اتنظار آنهاست.

کارگران این کارخانه در 27 آذرماه سال جاری دست به راهپیمایی در فاصله بین کارخانه تا استانداری اهواز زدند و با سر دادن شعارهای خود به عدم امنیت شغلی خود و اخراج و بیکاری اعتراض کردند.

بیکاری، عدم امنیت شغلی، اخراج و وارد شدن به لشکر فقیران دستاوردهای سرمایه داری انگلی و دولت پاسداران به مثابه کارفرمای بزرگ و حامیان سرمایه است. همایش اعتراضی کارگران در 21 بهمن، روز قبل از نمایشهای عوامفریبانه حاکمان به مناسبت انقلاب بهمن، خشم و تنفر کارگران و مزدبگیران از سیاستهای اقتصادی رژیم را نشان می دهد.