۱۳۸۷ بهمن ۳, پنجشنبه

فراسوی خبر ... آدینه 4 بهمن

اعدام دستجمعی جنایت علیه بشریت است

جعفر پویه

دستگاه آدمکشی رژیم جمهوری اسلامی همچنان قربانی می گیرد و سازمانها و نهادهای حقوق بشری نیز نظاره گر این وضعیت به غایت غیر انسانی هستند و دم نمی زنند. در سحرگاه روز چهارشنبه در زندان اوین، ده نفر از محکومان بیدادگاه های رژیم به دار آویخته شدند. این در حالی است که بنابر گزارشات، در یک فاصله زمانی بیست و چهار ساعته، تعداد به دار آویخته شدگان در شهر های مختلف کشور به 24 نفر می رسد. اعدامهای دستجمعی و قتل و کشتار شهروندان به اتهام جرایم جنایی نمادی از دستگاه عدالت رژیم غیر انسانی ولایت فقیه است. رژیمی که با برپایی چوبه های دار در ملا عام، قتل و کشتار را همگانی می کند، ادعای جلوگیری از بزه های اجتماعی با برپایی ماشین قتل و کشتار را دارد. همزمان، گماشتگان استبداد حاکم در خیابانها تحت عناوین من – درآوردی، مردم را به باد کتک می گیرند و با به نمایش گذاشتن ضرب و شتم بی پروای شهروندان سعی در جلوگیری از بزه های اجتماعی دارند در حالی که عملکرد خود آنها عین بزه و جنایت و سوواستفاده از قدرت است. سالهاست که دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی با اعدام دستجمعی، قتل و کشتار را اشاعه می دهد و به همین دلیل نه تنها آمار قتل و اعدام دولتی کاسته نشده بلکه، هر سال سیر صعود بیشتری می باید و رشد وحشتناکی را نشان می دهد. این همه حاصل سیستم به غایت ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی است که نه تنها بهبودی در وضعیت معیشت مردم ایجاد نکرده بلکه، با فقیر سازی و رشد بیکاری فزاینده، بخشی از آنان را به سوی بزهکاری رانده است. اعدام دستجمعی تحت هر نام و به هر بهانه ای که باشد، مصداق جنایت علیه بشریت است. سازمانها و نهادهای حقوق بشری باید بدانند که رژیم ولایت فقیه با بهانه قرار دادن قوانین عصر بربریت خود و تبدیل عدالت به قصاص و انتقام گیری، در عمل قتل و کشتار را همگانی می کند و جنایتی سازمان یافته را علیه بشریت مرتکب می شود. باید به این وضعیت غیر انسانی پایان داده شود، باید جلو قتل و کشتار گروهی شهروندان با دستاویز قرار دادن قوانین عصر بادیه نشینی را گرفت. باید به همه مجرمان اجتماعی این شانس را داد که برای بازگشت به دامن اجتماع تلاش کنند. برای جلوگیری از این وضعیت هیچ راهی به جز برچیدن بساط شیادان و جلادان حاکم بر کشور وجود ندارد. نابودی رژیم ستمگر جمهوری اسلامی به معنی جلوگیری از قتل و کشتار سازمان یافته شهروندان ایرانی است.