۱۳۸۷ بهمن ۷, دوشنبه

مریم رجوی: برچسب تروریستی بزرگترین كمك به ماندگاری فاشیسم دینی بوده است 7:15:29 PM 1387/11/7
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
با لغو برچسب تروریستی سیاست استمالت اروپا در هم شكست و چرخهای تغییر در ایران با شتاب مضاعف شروع به حركت خواهند نمود
بهدنبال لغو برچسب تروریستی اتحادیه اروپا علیه سازمان مجاهدین خلق ایران، خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران گفت ستون فقرات سیاست استمالت اروپا در هم شكست. سرمایهگذاری استراتژیك ملایان براى به محاق بردن مقاومت فرو ریخت و از امروز چرخهای تغییر دموكراتیك در ایران با شتاب مضاعف شروع به حركت خواهند نمود. وی گفت اتحادیه اروپا میبایست خسارت عظیم مردم ایران از بابت این برچسب ظالمانه را جبران كند و بجای مقاومت مشروع آنان این رژیم نامشروع و قرون وسطایی را در لیست تروریستی قرار دهد، تحریمهای همه جانبه بر آن اعمال كند و پرونده جنایاتش علیه مردم ایران به شورای امنیت ملل متحد را ارجاع كند. خانم رجوی كارزار 7ساله حقوقی و سیاسی مقاومت ایران علیه برچسب ظالمانه تروریستی را جزو ضروری مبارزه علیه فاشیسم دینی حاكم و لازمه استقرار دمكراسی در ایران توصیف نمود و تاكید كرد این برچسب بزرگترین كمك به ماندگاری فاشیسم دینی حاكم بر ایران بوده است. حقیقتی كه از خشم دیوانه وار آخوندها نسبت به لغو این برچسب میتوان تشخیص داد. آنها از هیچ فشار سیاسی و دیپلوماتیك و از هیچ تهدید و تطمیعی براى جلوگیری از حذف برچسب خودداری نكردند. برخی قدرتها و صاحبان منافع بزرگ اروپایی نیز همه تلاش خود را براى نادیده گرفتن احكام دادگاه بهعمل آوردند و در آخرین روزها نیز براى خوش آمدن رژیم به یك فرجامخواهی بیحاصل دست زدند. رئیسجمهور برگزیده مقاومت افزود تصمیم امروز شورا، پیروزی مقاومت و عدالت بر منافع حقیر اقتصادی و بر سیاست مماشات است. در این كارزار نیروی عدالت و پارلمانها و قانونگذاران كشورهای اروپایی در كنار ما بودند. برچسب ناروای تروریسم به مجاهدین، نه تنها به اعدام و سركوب در ایران كمك كرده بلكه به گسترش جنگ و خونریزی در منطقه دامن زده است. تنها راهحل بحران ایران، تغییر دموكراتیك توسط مردم و مقاومت ایران است. امروز بجای مشاركت در سركوب اپوزیسیون دموكراتیك این رژیم، اتحادیه اروپا میبایست مقاومت ایران را كه براى دمكراسی، جدایی دین از دولت مبارزه میكند را برسمیت بشناسد. خانم رجوی تاكید كرد پس از 7حكم دادگاههای اروپایی و پس از حذف نام مجاهدین از لیستهای انگلیس و اتحادیه اروپا، نگهداشتن مجاهدین در لیست وزارت خارجه آمریكا، بیش از هر زمان دیگر نامشروع و ناموجه است. ضروری‌ترین وجه تغییر در سیاست آمریكا و رئیسجمهور جدید آن، كنار گذاشتن استمالت از آخوندها و حذف این نام‌گذاری است. رئیسجمهور برگزیده مقاومت خاطرنشان كرد پس از حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی، زمان آن رسیده است كه دولت عراق به موقعیت قانونی ساكنان شهر اشرف بهعنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسیون چهارم ژنو اذعان نماید و محدودیتهای ظالمانه علیه آنان را لغو كند. خانم رجوی از كمیته در جستجوی عدالت به ریاست دكتر ویدال كوادارس نایب رئیس پارلمان اروپا كه در برگیرنده 2000 قانونگذار در سراسر اروپاست و همچنین از حقوقدانان و وكلای برجسته اروپایی به پیشتازی لرد اسلین قاضی سابق دیوان عدالت اروپا و همه زنان و مردان شریف اروپایی كه طی سالهای گذشته به‌طور خستگیناپذیر این نامگذاری ظالمانه را به چالش طلبیدند تشكر كرد و این پیروزی بزرگ را به آنان تبریك گفت. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 7بهمن 1387 (26ژانویه 2009).