۱۳۸۷ دی ۲۹, یکشنبه

فراسوی خبر... 29 دی

اکسیر برای جمعیت ناچیز "آسیب پذیر"

منصور امان

آقای عبدُالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی به کاری دست زده است که تاکنون سرسختانه در برابر انجام آن مُقاومت می کرد. وی اکنون نخُستین آمار خود از بخشی از جمعیت زیر خط فقر کشور را ارایه کرده است: رقم رویایی 179 هزار نفر!

اگرچه آقای مصری همچنان اصرار می ورزد که تنها مووظف به اعلام "خط فقر شدید" است و "اعلام خط فقر مُطلق و نسبی اثری در حوزه کاری [او] ندارد" با این وجود، برای کسی که تا چندی پیش پرخاش می کرد: "قانون به من نگفته خط فقر را اعلام کُنم"، اصل آمادگی برای تشریح – هر چند فانتزی - وضعیت در حوزه ای که به وزارت آن برگُمارده شُده، یک پیشرفت چشمگیر به حساب می آید.

در مُورد عدد 179 هزار نفری، وزیر رفاه توضیح نداده است که آن را چگونه به دست آورده است اما لغزش سُنتی کابینه "خبرخوش" های پا در هوا، مانع نمی شود که آقای مصری و همریشان در برابر این سووال قرا نگیرند که برای بیرون آوردن این جمعیت کوچک از زیر خط فقر شدید چه اقدامی انجام داده اند یا خیال دارند چکار کُنند.

با توجُه به اینکه آقای مصری روی مُخده نرخ یک دُلاری اعلام شُده از سوی سازمان ملل در سال 2000 برای مُحاسبه خط فقر یله داده است بنابراین، کافی بود که به هریک از اشباح مزبور از "سُفره نفت" فقط یک دُلار کادو می کرد تا "خط فقر شدید" به کُلی از دامن کبریای "نظام" لکه گیری شُده باشد.

باید در نظر داشت که یک علت فهم پذیر خودداری آقای مصری و شُرکا از اشاره به آمار تُهی دستانی که درآمد آنها هزینه نیازهای اولیه شان را تامین نمی کُند، پاک کردن صورت مساله برای جارو کردن مسوولیت حُکومت زیر فرش است. همزمان شُدن آمادگی آقای مصری برای ارایه آماری که ساخته است با تلاش دولت برای حذف رایانه ها از خدمات دولتی چندان تصادُفی نیست. کابینه نظامی – امنیتی با این ترفند از یک سو دامنه ی آثار "طرح هدفمند کردن رایانه ها" را محدود جلوه می دهد و از سوی دیگر، شیادی "یارانه نقدی" 40 تا 70 هزار تومانی خود را به مقام اکسیر شفای جمعیت ناچیز "آسیب پذیر" می نشاند.