۱۳۸۷ دی ۲۹, یکشنبه

دهها تن از خانوادههاى مجاهدین كه عازم شهر اشرف بودند، در فرودگاه تهران دستگير شدند 11:37:02 PM 1387/10/28
زندان اوين زندان اوين
دهها تن از خانوادههای مجاهدین اشرف كه عازم دیدار فرزندانشان در عراق بودند در یورش وحشیانه شكنجهگران اطلاعات آخوندها در فرودگاه تهران با ضرب و شتم بسیار دستگیرشدند. متعاقباً خانههای مسكونی خانوادهها در تهران نیز مورد هجوم قرار گرفته است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس اسامی شماری از مادران و پدران و خواهران دستگیرشده در بعد از ظهر جمعه 27 دیماه را كه اغلب 60 تا 80ساله هستند، اعلام كرد. دستگیرشدگان به سلولهای انفرادی در بند 209 شكنجهگاه اوین منتقل شدهاند.
اسامی اعلام شده در گزارشهای اولیه بشرح زیر است: خانم سكینه سلیمان زاهد، مادر مجاهد خلق حشمت جوادی. خانم سلیمان زاهد قبلاً سالهای طولانی بهعنوان زندانی سیاسی در اوین بهسر برده و در میان زندانیان مقاوم به نام “ مادر سكینه ”شناخته شده است. این مادرسالخورده و مقاوم در سفر به عراق از سوی دخترش خانم زهرا جوادی همراهی میشد كه مأموران اطلاعات آخوندی او را هم دستگیر و به اوین بردند. 2-خانم فردوس محبوبی مادر مجاهد خلق اسدالله مثنی. مادر فردوس نیز از این پیشتر یك زندانی سیاسی شناخته شده و مقاوم در اوین بوده است. 3-خانم جمیله محمدزاده مادر مجاهد خلق ابراهیم سعیدی. 4-خانم عزت نوری مادر مجاهد شهید حمید خادمی و مادربزرگ مجاهدخلق ناصرخادمی. 5-خانم فاطمه صادقی مادر مجاهد خلق رقیه امیرخیزی كه از خانوادههای شناخته شده شهیدان مجاهد خلق است. این مادر سالخورده توسط دخترش خانم كبری امیرخیزی همراهی میشد كه او هم دستگیر و به اوین برده شده است. 6-خانم و آقای پوراقبال و دخترشان پریسا پوراقبال، مادر و پدر و خواهر مجاهدان خلق پروانه و حمیدرضا پوراقبال كه در اشرف بهسر میبرند. 7- خانم عزیزه شفیعی نیا مادر مجاهدشهید موسی حیدرزاده و مادر مجاهد خلق آرزو حیدرزاده كه در اشرفبهسر میبرد. 8-مادر صمدی و خانم زهرا صمدی، مادر و خواهر مجاهد خلق اكبر صمدی. 9-خانم كبری بادی رودی، آقای بهرامی و خانم عاطفه بهرامی، مادر و پدر و خواهر مجاهد خلق علیرضا بهرامی. 10- اعضای خانواده رضایی منسوبین مجاهدان خلق وحید و مهدی رضایی. خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران