۱۳۸۷ بهمن ۵, شنبه

برخی از مطالب نبرد خلق شماره 283 را در همین ستون بخوانید

نبردخلق شماره 283 در یک فایل پ د اف

فراسوی خبر... 6 بهمن

از پنجره هم راهی به دانشگاه نیست

منصور امان

خیز اول دولت نظامی - امنیتی برای اعمال محدودیت بیشتر بر ورود قشر ناراضی جوان به دانشگاه ها، با یک عقب نشینی تحقیرآمیز پایان یافت. مُبتکران این طرح از زبان "دانشجویان بسیجی" از مجلس مُلاها خواسته اند برای "گرفتن بهانه از بهانه جویان و ملامت گران"، آن را مسکوت بگُذارد.

پروژه "دانشجو سازی" و اشغال دانشگاه ها، به طور علنی رزرو 40 درصد فُرصتهای تحصیلی به دستجات شبه نظامی و مُزدبگیر را هدف گرفته بود و واکُنش دفاعی به افزایش موج اعتراضات علیه استبداد دینی حاکم و سیاستهای آن و شکل گیری مُقاومت در برابر سرکوب حُکومتی در مراکز علمی سراسر کشور به شُمار می رفت.

دولت نظامی – امنیتی پس از تصاحُب قُدرت، تبدیل این کانون اعتراضی به گورستان و قلمرو آرامش را در راس دستور کار خود نهاده بود و اینک سه سال بعد از سرکوب گُسترده دانشجویان و توسُل جُنون آسا به شلاق و زندان علیه آنها، به آوار تلاشهای شکست خورده و طرحهای نقش برآب شُده خود چشم دوخته است.

دولت نظامی – امنیتی پس از بیرون انداخته شُدن رییس خود از در عقب دانشگاه تهران، جُز ورود از پنجره ی "سهمیه 40 درصدی" هیچ راه دیگری برای اعلام حُضور خود در این پهنه پُر خطر را نمی تواند تصور کُند. اعتراف به این واقعیت در قالب طرح مزبور، کارایی و تاثیر واقعی مُبارزه و مُقاومت دانشجویان را به نمایش گُذاشته است.

حتی دلیلی که صاحبان پروژه برای روی یخ گُذاشتن آن عُنوان می کُنند، از کیسه ی هراس از روبرو شُدن با خشم و خیزش دانشجویان و نتیجه ی آن بیرون آورده شُده است.

یکبار دیگر استبداد مذهبی به گونه تلخی تجربه می کُند که توازُن قُوا در این میدان را شُمار سلولهای انفرادی، درازای شلاق و قُطر چُماق قانون و پروژه های دولتی تعیین نمی کُند.