۱۳۸۷ بهمن ۱۱, جمعه

پیام تبریك دبیركل سازمان خبات كردستان ایران به رهبر مقاومت ایران 11:46:08 AM 1387/11/10
كاك باباشیخ حسینی كاك باباشیخ حسینی
دبیركل سازمان خبات كردستان ایران كاك بابا شیخ حسینی، باارسال پیامی به رهبری مقاومت ایران خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی اتحادیه اروپا را تبریك گفت: متن این پیام از این قرار است: به نام خداوند بخشنده مهربان برادر مجاهد آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران! خانم مریم رجوی رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران! با تقدیم احترام و سلامهای گرم بهمناسبت پیروزی بزرگ و تاریخی لغو برچسب تروریستی اتحادیه اروپا علیه سازمان مجاهدین خلق ایران صمیمانهترین تبریكات را به شما و تمامی رزمندگان شهر اشرف و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران تقدیم میدارم. لغو برچسب تروریستی اتحادیه اروپا علیه سازمان مجاهدین خلق ایران، پیروزی بزرگ و تاریخی براى مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و مردم ایران میباشد. این پیروزی با كوشش و زحمات و فداكاری بىمثال و بیمانند تمامی اعضا، یاران و پشتیبانان مقاومت ایران به ثمر رسید. ادامه