۱۳۸۷ بهمن ۲, چهارشنبه

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، موج اعدامهای جمعی را محكوم كرد 11:05:10 AM 1387/11/2
اعدام جمعي زندانيان در اوين اعدام جمعي زندانيان در اوين
خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت، موج اعدامهای جمعی وكشتارجنایتكارانه زندانیان را واكنش فاشیسم مذهبی حاكم برایران درقبال نارضایتی و اعتراضهاى فزاینده مردم بجان آمده و تظاهرات دانشجویان و جوانان ایران توصیف كرد وگفت: آخوندهای حاكم بدون اعدام و شكنجه و سركوب و كشتار، حتی یك روز نمیتوانند به حكومت ادامه دهند. خانم رجوی افزود: مماشات غرب با رژیم آخوندها و بىعملی در قبال نقض مستمر كنوانسیونهای بينالمللى توسط این رژیم، دیكتاتوری حاكم برایران را در تشدید و گسترش این جنایات جریتركرده است. رئیسجمهور برگزیده مقاومت جامعه بينالمللى را به محكوم كردن موج اعدامهای وحشیانه فراخواند و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری لازم الاجرا براى توقف این وحشیگری قرون وسطایی و ارجاع پرونده نقض حقوقبشر این رژیم به شورای امنیت ملل متحد تأكیدكرد. رژیم ضدبشری آخوندی طی دیروز و امروز 22زندانی را در تهران، یزد، كرج و دستگرد اصفهان بهدارآویخت. 10زندانی بامداد امروز بهطور جمعی در زندان مخوف اوین حلق آویز شدند. خبرگزاری حكومتی فارس نوشت: صبح امروز پیش از طلوع خورشید 10 متهم مرد در زندان اوین با طناب آبی رنگ در دفتر زندگی‌شان جمله پایان نوشته شد. اما علی پنج‌گنج تنها محكوم بود كه از بین 11محكوم جان سالم به در برد و تا یك ماه دیگر اجرای حكم قصاص وی به تعویق افتاد. وی صحنه قصاص هم‌زندانی‌‌های خود را دید و سپس به بند خود منتقل شد. در یزد امروز 3نفر بهدار آویخته شدند كه اسامی آنها عبارتند از: علیرضا، حسن و محمدحسن روز گذشته نیز 6زندانی در زندان مركزی یزد حلق آویز شدند. در زندان دستگرد اصفهان دو نفر و در زندان كرج نیز یك نفر بهدار آویخته شدند.