۱۳۸۷ بهمن ۳, پنجشنبه

لیگ حقوقبشر فرانسه خواستار اجراى فورى حكم دادگاه عدالت اروپا شد 11:33:06 AM 1387/11/3
ژان پیر دوبوآ رئیس لیگ حقوقبشر فرانسه ژان پیر دوبوآ رئیس لیگ حقوقبشر فرانسه
لیگ حقوقبشر فرانسه در نامهیی خطاب به وزیرخارجه این كشورخواستار اجرای فوری حكم 4دسامبر دادگاه عدالت اروپاشد وتأكیدكردكه دولت فرانسه در شورای وزیران اتحادیه اروپا مداخله نماید تا این حكم دركوتاهترین فرصت به اجرا گذاشته شود و با احترام به حاكمیت قانون، به رفتارغیر قابل توجیهی كه بهخاطرخطای دولت فرانسه، سازمان مجاهدین خلق ایران قربانی آن شده است، پایان داده شود. در نامه ژان پیر دوبوآ رئیس لیگ حقوقبشر فرانسه به برنارد كوشنر وزیرخارجه این كشور از جمله آمده است: در 4دسامبر 2008، دادگاه عدالت اروپا تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا مورخ 15 ژوئیه 2008 را در مورد حفظ نام مجاهدین در لیست سازمانهایی كه این اتحادیه بهعنوان تروریست تلقی میكند، باطل نمود. این حكم، كه با سرعتی استثنائی صادر گردید، فاش میكند كه تصمیم شورای وزیران «بر هیچ توجیه عقلانی متكی نیست» و «افراط یا سوء استفاده از قدرت» از خصائص آنست. خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران