۱۳۸۷ بهمن ۴, جمعه

بازنگری در طرح سركوبگرانه امنیت اجتماعی! 11:33:06 AM 1387/11/3
طرح امنيت اجتماعي آخوندها طرح امنيت اجتماعي آخوندها
در وحشت از گسترش اعتراض و نارضایتی مردم از طرح سركوبگرانه امنیت اجتماعی، وزیر كشور كابینه پاسدار احمدینژاد امروز اعلام كرد این طرح بازنگری مىشود. پاسدار صادق محصولی در مازندران گفت: نگاه همراه با بازنگری در طرح ارتقای امنیت اجتماعی به این خاطر است كه حقوق شهروندی بیش از گذشته در این طرح مورد توجه قرار گیرد.