۱۳۸۷ بهمن ۱۲, شنبه

كمیته بینالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف، با هوشیاری تمام به نظارت بر وضعیت اشرف ادامه مىدهد 11:50:22 AM 1387/11/12
شهر اشرف شهر اشرف
كمیته بینالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف به نمایندگی از 8500تن از حقوقدانان و وكلا در نامهیی به ساكنان اشرف تأكید كرد:
با توجه به اظهارات غیر قانونی روزهای اخیر آقای موفق الربیعی چه در تهران و چه در بغداد آماده است چنانچه لازم باشد علیه كسانی كه حقوق ساكنان اشرف را نقض كنند در دادگاهها و مراجع ذیربط بینالمللی اقامه دعوا نماید. ادامه