۱۳۸۷ دی ۳۰, دوشنبه


تخريب گورستان خاوران بدست رژيم ضدبشرى آخوندى 6:55:49 AM 1387/10/30
گورستان خاوران محل دفن هزارن مجاهد قتل عام شده گورستان خاوران محل دفن هزارن مجاهد قتل عام شده
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران خبر داد: رژیم آخوندی اقدام به تخریب گورستان خاوران مهمترین سند باقیمانده از قتل عام جنایتكارانه سال 1367 كرده است.
در این اطلاعیه آمده است:
بنابه گزارشهای موثق دریافتی، رژیم ضدبشری آخوندی، تحت عنوان «پروژه پارك كردن خاوران» تخریب گورستان خاوران واقع در شرق تهران، را در دستور كار خود قرار داده تا به این وسیله مهمترین سند باقیمانده از قتل عام جنایتكارانه بالغ بر 30هزار زندانی سیاسی در سال 67 را از بین ببرد. گزارش شاهدان حاكی است كه عوامل رژیم هم اكنون زمین این گورستان را شخم زده و جداول سیمانی محوطه را شكسته اند.
تخریب گورستان خاوران براى اولین بار، به فرمان شخص خامنهای، در دستور كار احمدینژاد، شهردار وقت تهران قرار گرفت. آخوندهای حاكم این طرح را، كه زیر پوشش تبدیل گورستان خاوران به یك گورستان عمومی، اجرا میكردند، بر اثر اعتراض خانوادههای قربانیان به ناگزیر متوقف كردند. در سال 84، نیز احمدینژاد، این بار در مقام رئیسجمهور رژیم آخوندها، دستور انهدام سنگ مزار برخی از زندانیان سیاسی قتل عام شده را صادر كرد.
رژیم آخوندی با دجالگری و شقاوت بىمانند، در سال 67، با ایجاد گودالهای سراسری در گورستان خاوران، و مدفون ساختن اجساد هزاران تن از قربانیان قتل عام شده در این گورهای جمعی، تلاش كرد تا بر این فاجعه انسانی سرپوش بگذارد. اما مقاومت ایران با انتشار اسناد بیشمار، این جنایت ضدبشری را نزد افكار عمومی جهانیان فاش ساخت.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت خاطرنشان كرد:
در جریان این قتل عام، كه از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است، بالغ بر 30هزار تن از زندانیان سیاسی، كه بسیاری از آنها دوره محكومیتشان را هم گذرانده بودند، تنها و تنها به جرم پایداری از حمایت، هواداری یا عضویت در مجاهدین به فتوای خمینی دژخیم، گروه گروه به جوخههای اعدام سپرده شدند.
خانواده زندانيان قتل عام شده بر مزار اين عزيزان
گورستان خاوران كه مهمترین سند باقیمانده از جنایت ضدبشری آخوندها در سال 67است، طی دو دهه گذشته همواره یادآور گوشه ای از كارنامه شقاوتبار فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران، میعادگاه خانوادههای این قربانیان و محلی براى اعتراض به جلادان خونریز حاكم بر ایران قرارداشته است. از این رو، تخریب این محل همواره در برنامه‌های آخوندهای حاكم بر ایران بوده است، احمدینژاد، كه بدلیل سوابق جنایت بارش در شكنجهگاههای رژیم، بویژه در دوران قتل عام، در بین مردم ایران به «جلاد هزارتیر» معروف است و اكنون بر كرسی ریاست جمهوری رژیم آخوندها تكیه زده، طی این سالیان همواره به‌طور فعال این پروژه را دنبال كرده است.
مقاومت ایران كلیه مجامع بینالمللى، بویژه كمیسیر عالی حقوقبشر، گروه كار اعدامهای خودسرانه كمیسیون حقوقبشر و خانوادههای قتل عام شدگان 1367 را به محكوم كردن این اقدام رژیم آخوندی فرا میخواند و خواستار آن است كه با اقدامهاى فوری لازم الاجرا از انهدام گورستان خاوران جلوگیری بهعمل آورده و هیئتی را جهت مشخص كردن اسامی و محل دفن قربانیان به ایران اعزام نمایند.