۱۳۸۷ بهمن ۵, شنبه

بسیج دیوانه وار آخوندها براى ممانعت از خروج نام مجاهدین از لیست 11:44:32 AM 1387/11/5
شوراي ملي مقاومت ايران شوراي ملي مقاومت ايران
دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیهیی خبر داد: فاشیسم دینی حاكم بر ایران براى جلوگیری از اجرای احكام دادگاههای اروپایی و خارج شدن نام مجاهدین از لیست تروریستی به بسیج دیوانهواری دست زده است. در این اطلاعیه آمده است: بهدنبال صدور حكم 4دسامبر 2008 دیوان عدالت اروپا و لغو بر چسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای عالی امنیت رژیم آخوندی، وزارتخارجه و وزارت اطلاعات را مأمور كرد تا با استفاده از همه ابزارهای دیپلوماتیك و اقتصادی و تهدید و تطمیع كشورهای اروپایی را به نقض حكم دادگاه و حفظ سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی وادار كنند. این تلاشها در روزهای اخیر ابعاد بیسابقه و هیستریكی به خود گرفته است. در همین مدت سركردگان رژیم آخوندی در ملاقات با سفرای كشورهای اروپایی در تهران و سفیران و فرستادگان رژیم در پایتختهای اروپایی بویژه در بروكسل هشدار دادهاند كه خروج مجاهدین از لیست تروریستی عواقب منفی جدی بر روابط اقتصادی و سیاسی فیمابین خواهد داشت. ادامه دارد