۱۳۸۷ دی ۱۵, یکشنبه

فراسوی خبر... 16 دی

چنگالهای دراز شُده حُکومت به سوی دانشگاه شیراز

منصور امان

واکُنش گُسترده دانشجویان دانشگاه شیراز به دستگیری 4 تن از کوشندگان دانشجویی این دانشگاه، تدارُکات یک ماهه دستگاه های امنیتی و سرکوب حُکومت برای خلوت کردن شکارگاه خود را به هیچ تبدیل کرد.

دانشجویان با شُعارهای "گر تیر و فتنه بارد، جُنبش ادامه دارد" و "مرگ بر دیکتاتور"، رژیم جمهوری اسلامی را در محوطه ی دانشگاه و خیابانهای اطراف، به دلیل دستگیری لُقمان قدیری، عبداُلجلیل رضایی، مُحسن زرین کمر و کاظم رضایی بر کُرسی مُحاکمه علنی نشاندند.

بازداشت این دانشجویان، در حال حاضر نُقطه ی اوج طرح سرکوب دانشگاه شیراز به شُمار می رود که پس از اعتراضات و مُقاومت مُتشکل آن از جُمله در تخته کوبی نمایش آقای لاریجانی و گردهم آییهای 16 و 18 آذر، به صورت فوری و با دستپاچگی در دستور کار حُکومت قرار گرفت.

در مرحله ی نخُست، دوایر اداری دانشگاه در نقش کارگُزار دستگاه های امنیتی به جلو فرستاده شُدند تا ده ها تن از دانشجویان را از تحصیل محروم یا اخراج کُنند. همزمان به منظور زمینه سازی امنیتی برای کشیدن شلاق و تپانچه، اوباش مُزدبگیر و قبرکنهای اجیر شُده، گرد بساط سورچرانی الهی - عبادی در محوطه دانشگاه جا داده شُدند. با این درآمد، اکنون حُکومت گمان می برد زمان برای وارد کردن سر دستگاه سرکوب به میدان مُناسب باشد.

حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز، در حالی که حمایت سراسری دانشجویان کشور و کارگران پیشرو شُماری از کارخانه ها را پُشت خود دارند، به گونه مووثر و لمس پذیری، چنگالهای دراز شُده حُکومت را کوتاه و هزینه ای را به آن تحمیل می کُند که نه در شیراز و نه در هیچ نُقطه دیگری قادر به پرداخت آن نیست.