۱۳۸۷ آذر ۷, پنجشنبه

آزمایشهاى موشكى، علامت برترى رژیم آخوندى نیست 7:00:44 AM 1387/9/7
كاندوليزا رايس كاندوليزا رايس
وزیر امور خارجه آمریكا با اشاره به آزمایش موشكی رژیم آخوندی گفت: اینگونه آزمایشات موشكی رژیم ایران، كسی را به این باور نمیرساند كه این رژیم بهلحاظ نظامی در منطقه خلیج فارس برتری دارد. كاندولیزا رایس در یك كنفرانس مطبوعاتی در محل وزارت خارجه آمریكا افزود ما قدرت و توان نظامی متحدین خود در منطقه را تقویت كردهایم.