۱۳۸۷ آبان ۲۹, چهارشنبه

بان كیمون از بغداد خواستار تضمین امنیت مجاهدین خلق شد 11:25:02 AM 1387/8/29
بان كي مون بان كي مون
تأكید دبیركل ملل متحد بر موقعیت قانونی مجاهدین شهر اشرف هم‌چنان مورد توجه رسانههای خبری قرار دارد: تلویزیون الجزیره اعلام كرد: بان كیمون دبیركل سازمان ملل از عراق خواستار حمایت از مجاهدین خلق در قبال اخراج آنان به ایران شد. تلویزیون الشرقیه گزارش داد: بان كیمون دبیركل سازمان ملل نگرانی خود را نسبت به سرنوشت 3500 ایرانی مخالف كه در عراق در تبعید بهسر میبرند، ابراز داشت. آنها اعضای سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران هستد كه از 20سال پیش در قرارگاه اشرف واقع در استان دیالی مستقر میباشند. تلویزیون الشرقیه افزود: بان كیمون دولت عراق را به حفاظت از ساكنین اشرف در مقابل اعزام اجباری یا اخراج و یا بازگرداندن به كشورشان فرا میخواند، كما اینكه از دولت عراق میخواهد تا از هر گونه اقدامی كه ممكن است امنیت و زندگی آنها را در معرض خطر قرار دهد، خودداری نماید». روزنامه الزمان، با عنوان ”بان كیمون از بغداد خواستار تضمین امنیت مجاهدین خلق شد“ نوشت: دبیركل سازمان ملل نگرانیش را نسبت به سرنوشت 3500 مخالف ایرانی كه در عراق زندگی میكنند ابراز كرد. روزنامه كویتی السیاسه با عنوان ”سازمان ملل بغداد را ترغیب به حفاظت از مخالفان ایرانی كرد“ نوشت: بان كیمون در نامهیى كه هفته گذشته نماینده سازمان ملل درزمینه حقوقبشر به دولت عراق فرستاد، نگرانی خود دررابطه با ایرانیان مستقر درقرارگاه اشرف را ابراز كرد. روزنامه اردنی الغد ضمن درج این خبر خاطرنشان كرد: در ماه سبتامبر گروهی كمیته بینالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف گفت كه اگر ارتش آمریكا كنترل اشرف را به عراق تسلیم كند، ایرانیان مستقر آن درمعرض خطر اخراج به ایران از قرار مىگیرند. اشخاص حفاظت شده تحت قوانین چهارم ژنو وعدم اخراج آنها به ایران را تامین نمایند».