۱۳۸۷ آبان ۲۸, سه‌شنبه

در پى شصتوهفت روز پایدارى، تحصن حامیان مقاومت از نيويورك به واشینگتن منتقل شد 11:33:54 AM 1387/8/28
تحصن حاميان مقاومت در نيويورك تحصن حاميان مقاومت در نيويورك
شصتوهفتمین روز تحصن خانوادههای اشرفیان وایرانیان آزاده در آمریكا روز دوشنبه 27آبان، از نیویورك به واشینگتن منتقل شد. حامیان مقاومت با تحصن در مقابل كاخ سفید در واشینگتن و با انجام راهپیمایی و سر دادن شعارهایی در حمایت از قهرمانان اشرف، بر خواستهایشان مبنی بر تضمین حفاظت اشرف پای فشردند. خانوادههای مجاهدان اشرف اعلام كردند كه پس از 65روز تحصن در مقابل سازمان ملل متحد درنیویورك كه بهمنظور جلب توجه دبیركل ملل متحد و شورای امنیت نسبت به وضعیت حفاظت مجاهدان اشرف انجام گرفت و به دنبال انتشار گزارش دبیركل ملل متحد شامل فعالیتهای یونامی در عراق و نامه كمسیرعالی حقوقبشر در مورد حقوق ساكنان اشرف، اكنون این تحصن در مقابل كاخ سفید در واشینگتن ادامه مییابد. متحصنان كماكان تأكید میكنند كه تا وقتی نیروهای آمریكا در عراق حضور دارند، حفاظت ساكنان اشرف طبق كنوانسیونها و قوانین بینالمللى برعهده آمریكاست. خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران