۱۳۸۷ آذر ۸, جمعه

اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق ايران
فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران، یك هفته اعتراض بمناسبت روز دانشجو علیه دیكتاتوری آخوندی 11:49:50 AM 1387/9/8
سازمان مجاهدين خلق ايران سازمان مجاهدين خلق ايران
دانشجویان مجاهد و مبارز، جوانان آگاه و آزادهایران، در آستانه 16آذر، روز دانشجو، به شهیدان 16آذر1332 و به همه شهیدان جنبش دانشجویی كه جانشان را در مبارزه با دیكتاتوری های شاه و شیخ فداكردند یا با تحمل زندان و شكنجه فریاد آزادیخواهی مردم ایران را طنین انداز نمودند، درود می‌فرستیم و همه دانشجویان و دانشگاهیان و جوانان آزاده میهن را به یك هفته اعتراض علیه دیكتاتوری آخوندی فرامیخوانیم. رژیم پوسیده آخوندی كه در گرداب بحرانهای لاعلاج سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بینالمللى دست و پا میزند، امروز بیش از هر زمان دیگر از حركتهای اعتراضی مردم به ستوه آمده و مخصوصا از اعتلای فزاینده جنبش دانشجویی به وحشت افتاده است. عوامل و كارگزاران رژیم در دانشگاهها مذبوحانه می كوشند با به بند كشیدن دانشجویان پیشتاز مجاهد ومبارز، حركتهای اعتراضی وصدای آزادیخواهی آنان و مردم ایران را درگلو خفه كنند. فاشیسم مذهبی با برگزاری مانورهای سركوبگرانه درشهرها و با گسیل پاسداران و مأموران سركوبگر می كوشد تا حاكمیت پوسیده خود را بر سرپانگهدارد. اما دانشجویان آگاه وآزادهایران با بیش از 700 حركت اعتراضی در یكسال گذشته با فریاد ”دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد“ و با خروش اشرف نشان ”ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم“ نشان دادند كه مشعلهای پایداری و آزادیخواهی را هرگز بر زمین نمیگذارند. خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران