۱۳۸۷ آذر ۸, جمعه

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، پس از دیدار از دفتر نمایندگى شوراى ملى مقاومت در آلمان، این كشور را به مقصد پاريس ترك كرد
6:21:09 AM 1387/9/8
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
رئیسجمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی، در آخرین روز سفر خود به آلمان و قبل از ترك این كشور از دفترنمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان دیدن كرد خانم رجوی یك نسخه از فهرست شهیدان و یك مدال از شهر اشرف را به نمایندگی شورا اهدا نمود. رئیسجمهور برگزیده مقاومت خطاب به هموطنان و حامیان مقاومت كه در محل نمایندگی اجتماع كرده بودند، گفت: پایداری و عزم جزم شما در مقاومت علیه فاشیسم مذهبی و حمایتهای مستمر شما از مجاهدان قهرمان اشرف، به جهان نشان داد كه ایران، نه با رژیم پلید آخوندی، بلكه با مقاومت و ملت آزادهیی شناخته میشودكه به رغم همه دشواریها و موانع، این چنین پایداری میكند. خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران