۱۳۸۷ آذر ۲, شنبه

میلیبند: رژیم ایران جدیترین تهدید برای جامعه جهانی است 6:09:45 AM 1387/9/2
ديويد ميليبند ديويد ميليبند
دیوید میلیبند وزیر خارجه انگلستان اعلام كرد: رژیم ایران جدیترین تهدید برای جامعه جهانی است و فعالیتهای هستهیی آن برای دستیابى به سلاح اتمی خطر ایجاد رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه را ایجاد میكند. خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: میلیبند در یك سخنرانی در شمال انگلستان افزود: بنبست بر سر برنامه هستهیى این رژیم باید بهسرعت حل و فصل و رفع شود. چرا كه مهمترین تهدید برای نظم جهانی در سال آینده از اقدامهاى ایران ناشی مىشود '. وی افزود: ”خودداری رژیم ایران از پرداختن به نگرانیهای جامعه بینالمللى درباره اقدام این کشور در دنبال کردن غنیسازی اورانیوم نگران كننده است '. میلیبند تأكید كرد قدرتهای جهان برای تحت فشار قرار دادن رژیم ایران بهمنظور متوقف کردن برنامه هستهای آن باید اقدامهاى بیشتری صورت دهند. این مسأله مستلزم این است که جهان بهمنظور اجتناب از توسل به قدرت نظامی، از قدرت اقتصادی برای تاکید بر لزوم برقراری نظم استفاده کند '.