۱۳۸۷ آذر ۵, سه‌شنبه

كوشنر: مذاكره با رژیم ایران هیچ نتیجهیی نداشته است 6:36:59 AM 1387/9/5
برنارد كوشنر برنارد كوشنر
وزیر خارجه فرانسه تصریح كرد مذاكره با رژیم ایران هیچ نتیجهیی نداشته است ازاین رو باراك اوباما در زمینه تماس مستقیم با این رژیم باید محتاطانه عمل كند. برنارد كوشنر كه اظهاراتش توسط خبرگزاری رویتر مخابره میشد افزود: مصرانه از اوباما میخواهم در مورد برخورد با رژیم ایران كه سالها در حال مذاكره با قدرتهای بزرگ بوده احتیاط نشان بدهد. ما بهطور مفصل با مقامهای این رژیم صحبت كردیم. افرادی به فرانسه آمدند و ما نیز كسانی را به ایران فرستادیم، ما با آنان ملاقات كردیم ولی متاسفانهاین گفت و گوها بهجایی نرسید لذا باید احتیاط نشان داد. وزیر خارجه فرانسه افزود: قدرتهای بزرگ دوبار بستههای مشوق به رژیم ایران برای متوقفساختن غنیسازی اورانیوم ارائه دادند ولی این رژیم هرگونه پیشرفت در این زمینه را رد كرد. كوشنر گفت: نگران آن هستیم كه انجام مذاكرات مستقیم بین واشینگتن و تهران به وحدت قدرتهای بزرگ و تحریمهایی كه علیه آن اعمال كردهاند، لطمه بزند. ما باید علیه هرنوع گفتگویی كه وحدت نه تنها طرف غرب بلكه كل گروه پنج كشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان را در معرض خطر قرار دهد، هشدار بدهیم.