۱۳۸۷ آبان ۱۶, پنجشنبه

جان بولتون: آخوندهای حاكم بر تهران به شما مهلت نخواهند داد… 6:09:17 AM 1387/8/16
جون بولتون جون بولتون
جان بولتون سفیر سابق آمریكا در سازمان ملل متحد در یك نامه به رئیسجمهور آینده آمریكا نسبت به چالشهای جهانی و بویژه رژیم ایران هشدار داد. بولتون در این نامه كه روز برگزاری انتخابات آمریكا در روزنامه تلگراف منتشر شده مینویسد: آخوندهای حاكم بر تهران به شما مهلت نخواهند داد و به‌سرعت اراده شما را در رابطه با برنامه هستهای و حمایت گسترده از تروریسم خود به آزمایش خواهند كشید. شش سال دیپلوماسی اروپا برای كند كردن برنامه هستهای ایران شكست خورد. 5 قطعنامه شورای امنیت ملل متحد كه از رژیم ایران خواسته غنی سازی اورانیوم خود را متوقف كند و تحریمهای اعمال شده اساساً بیتأثیر بوده است. به رئیسجمهور جدید توصیه خواهد شد كه تلاشهای دیپلوماتیك را تجدید كند اما فریب نخورید. روی سه ماه مذاكرات فشرده اصرار ورزید تا جدیت رژیم ایران را خیلی زود متوجه شوید. اگر دیدید كه جدی نیستند، كه من فكر میكنم اینطور خواهد بود، آن‌گاه برای متوقف كردن رژیم ایران دو راهحل دارید: تغییر رژیم یا بهكارگیری نیروی نظامى برای هدف قرار دادن برنامه هستهای رژیم ایران. اگر بیش از این صبر كنید، مطمئناً با بدترین حالت مواجه خواهید شد، یك ایران مجهز به سلاح هستهای و خطرناكتر از آن اینكه كشورهای خاورمیانه نتیجهگیری مقتضی را از موفقیت رژیم ایران در خنثی كردن تلاش برای عدم گسترش سلاحهای اتمیخواهند كرد.