۱۳۸۷ آبان ۱۲, یکشنبه

مصاحبه اختصاصى تلویزیون سراسرى كانال 5ایتالیا با رئیسجمهور برگزیده مقاومت 11:40:13 AM 1387/8/12
رئیسجمهور برگزیده مقاومت رئیسجمهور برگزیده مقاومت
رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران در یك مصاحبه اختصاصی با تلویزیون سراسری كانال 5ایتالیا تصریح كرد: راه مقابله با جاهطلبیهای اتمی رژیم ایران، اعمال سختترین تحریمهای اقتصادی و نفتی علیه رژیم ایران، حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی و حمایت از مقاومت ایران است. تلویزیون سراسری كانال 5ایتالیا در ابتدای مصاحبه با خانم مریم رجوی به پیروزی بزرگ مقاومت ایران در دادگاه عدالت اروپا و حكم آن برای ابطال نامگذاری تروریستی سازمان مجاهدین پرداخت و گفت: اتحادیه اروپا نتوانست مدارک قابل قبولی در مورد تروریست بودن مجاهدین خلق ایران به دادگاه عالی عدالت اروپا ارائه دهد، در نتیجه دادگاه علیه تصمیم شورای اروپا رأی داد و بر آزاد كردن داراییهای مجاهدین تأكید كرد: تلویزیون سراسری ایتالیا توضیح داد: مبارزه مریم رجوی برای تحقق دموكراسی، در اولین گام خواهرش را از او گرفت. بعد نوبت خواهر دیگرش رسید. او در حالی كه 8ماهه باردار بود توسط خمینی زیر شكنجه بهشهادت رسید. و نهایتا نوبت همسر خواهرش رسید. این تراژدی خانوادگی مریم رجوی است كه او را به سمبلی برای مبارزه علیه رژیم دیكتاتوری كشورش تبدیل كرده است. پس از این توضیحات خبرنگار تلویزیون سراسری كانال 5ایتالیا از خانم مریم رجوی پرسید: به نظر شما جامعه بینالمللى چطور میتواند جلو جاهطلبیهای هستهای رژیم ایران که در راستای اهداف نظامی است بایستاد؟ رئیسجمهور برگزیده مقاومت پاسخ داد: فكر میكنم سیاست درست اعمال سختترین تحریمهای اقتصادی و نفتی علیه رژیم ایران، حذف نام جنبش ما از لیست تروریستی و حمایت از مقاومت ایران است. خبرنگار تلویزیون سراسری كانال5ایتالیا افزود: مقاومتی كه رجوی سخنگوی آن است، آنتی تزی برای حاكمیتی كه احمدینژاد رئیسجمهور آن است میباشد. امری كه مریم رجوی را وادار به اقامت در تبعید در فرانسه كرده است. یك زندگی تحت اسكورت و حفاظت. خبرنگار تلویزیون ایتالیا پرسید: به نظر شما رژیم ایران تا چه اندازه قدرت کنترل جامعه ایران دارد؟ رئیسجمهور برگزیده مقاومت پاسخ داد: رژیم ایران هیچگاه بهلحاظ سیاسی اینقدر ضعیف نبوده است. در حال حاضر نیز تنها با سركوب و اعدامهای جمعی خیابانی قادر به ادامه حكومت است. از نظر اقتصادی نیز، به رغم درآمدهای كلان نفتی، در حال ورشكستگی است. خبرنگار تلویزیون ایتالیا از خانم رجوی پرسید: ایتالیا شریک مهم معامله اقتصادی رژیم ایران است آیا شما فکر میکنید این سیاست در دراز مدت میتواند یک اشتباه باشد؟ رئیسجمهور برگزیده مقاومت پاسخ داد: فكر میكنم چه در كوتاه مدت و چه در بلند مدت پیامدهای آن برای دولت ایتالیا مثبت نباشد. ملایان حاكم بر ایران از پولهایی كه در روابط تجاریشان به دست میآورند جهت سرمایه گذاری در پروژههای اتمی و صدور تروریسم استفاده میكنند. خبرنگار تلویزیون سراسری كانال 5ایتالیا در پایان این مصاحبه گفت: راهحلی كه مریم رجوی ارائه میدهد بسیار روشن است: جامعه بینالمللى، ازجمله ایتالیا، نباید با رژیم ایران مماشات كنند. ”زیرا پیامد این كار میتواند وقوع جنگ جهانی سوم باشد“.