۱۳۸۷ آبان ۲۹, چهارشنبه

صداى آمریكا: هواداران مجاهدین خلق تحصن خود را به مقابل كاخ سفید منتقل كردند 5:39:54 AM 1387/8/29
تحصن حاميان مقاومت در نيويورك تحصن حاميان مقاومت در نيويورك
تلویزیون صدای آمریكا گزارش داد: هواداران مجاهدین خلق 65روز بود كه در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورك تحصن كرده بودند تا توجه دبیركل ملل متحد و این سازمان را به سرنوشت بیش از 3000تن از اعضای این گروه كه در اردوگاه اشرف و در شمال بغداد قرار دارند جلب كنند. این گروه روز دوشنبه به تحصن خود در نیویورك پایان دادند و به واشینگتن رفتند تا تحصن خود را در مقابل كاخ سفید در واشینگتن ادامه دهند. بان كیمون دبیر كل سازمان ملل هفته گذشته به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد كه یونامی یا دفتر ماموریت سازمان ملل متحد در عراق بر وضعیت اردوگاه اشرف نظارت دارد. بان كیمون اطلاع داد كه دولت عراق میخواهد كه كنترل اردوگاه اشرف را دردست بگیرد به همین دلیل در نامهیى كه برای دولت عراق نوشته از دولت عراق میخواهد اطمینان بدهد این گروه را به ایران نخواهد فرستاد یا آنهارا قهرا وادار نخواهد كرد كه به ایران بروند.