۱۳۸۷ آبان ۲۷, دوشنبه

فضا پيماى شاتل به ايستگاه فضايى ملحق شد 6:08:15 AM 1387/8/27
شاتل شاتل
شاتل اندور روز یكشنبه به ایستگاه فضایی بینالمللى ملحق شد و مأموریت خود برای تكمیل این ایستگاه فضایی 10ساله در مدار زمین را آغاز كرد. شاتل حاوی چند كابین اضافی و یك سیستم تولید آب است و مأموریت آن این است كه با گسترش ایستگاه فضایی امكان استقرار شش فضانورد بهجای سه فضانورد فعلی را در آینده فراهم كند. ناسا اعلام كرده كه پس از 9 پرواز دیگر شاتل فعلی را بازنشسته میكند و سفینه جدیدی را برای سفرهای فضایی مورد استفاده قرار خواهد داد. شاتل اندور قرار است 11 الی 12روز در ایستگاه فضایی توقف داشته باشد.