۱۳۸۸ خرداد ۲۷, چهارشنبه

مريم رجوى خواستار همبستگى عمومى در حمايت از خانواده شهيدان و زندانيان سياسى گرديد 9:12:03 AM 1388/3/27
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
رئيسجمهور برگزيده مقاومت با بزرگداشت شهيدان ملت ايران خواستار همبستگى عمومى در حمايت از خانواده شهيدان و هزاران تن زندانيان سياسى گرديد كه اخيراً دستگير شدهاند. 900تن از دستگيرشدگان به اوين منتقل شده و 350تن از آنها در سلولهاى انفرادى و قرنطينه اوينبهسر مىبرند و سايرين به بند 240 منتقل شدهاند. تعداد ديگرى از بازداشت شدگان به خانههاى امن وزارت اطلاعات فرستاده شدند. تاكنون بيش از 120تن از استادان دانشگاهها در اعتراض به كشتار و تهاجم وحشيانه به دانشجويان استعفا داده و در دانشگاه تهران به دانشجويان متحصن پيوستند. رئيسجمهور برگزيده مقاومت خواستار ابطال انتخابات رژيم آخوندى وبرگزارى انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحدبر اساس اصل حاكميت مردم و نفى حاكميت و ولايت آخوندها گرديد. از سوى ديگر با اوج گرفتن انقلاب دموكراتيك مردم ايران و به صحنه آمدن دليران اشرف نشان و توده‌هاى ميليونى مردم ايران، برخى رسانههاى غربى با تعجب از اينكه تا 10روز پيش در ايران چيزى نديده بودند، خاطرنشان مىكنند كه ضمن 10روز گذشته اين كشور كاملاًًًًً زير و رو شده و صحنهها كاملاًًًًً بىسابقه است. دولتهاى غربى نيز يكى پس از ديگرى به محكوم كردن تقلبات و سركوبگرى رژيم آخوندى مىپردازند و انتخابات آنرا به زيرعلامت سؤال ميكشند. روز گذشته هموطنانمان در اروپا و آمريكا در شهرهاى پاريس، لاهه، هامبورگ، برلين، تورنهايم، اسلو، يوتوبورى، استكهلم، واشينگتن و لندن با برانگيختگى بسيار و غرور ملى به همبستگى و حمايت از قيام مردم ايران و جوانان مبارز و مجاهد ميهن به تظاهرات پرداختند تا صداى ملت ايران هر چه بيشتر به گوش جهانىان برسد.
خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت ممانعت رژيم ضدبشرى آخوندى از دادن پوشش خبرى به تظاهرات مخالفان و معترضان از سوى خبرنگاران خارجى را زمينهساز تشديد سركوب خيزش عموم مردم توصيف كرد و گفت در حاليكه صحنههاى آتش گشودن به روى تظاهر كنندگان و بهشهادت رساندن آنها و ضرب و شتم جوانانى كه تنها خواستشان آزادى است، خشم و نفرت جهانىان را برانگيخته است، رژيم آخوندى در صدد است به دور از چشم خبرنگاران و دوربينهاى خارجى، اين سركوب وحشيانه را شدت بخشد. رييس جمهور مقاومت ايران گفت اين تشبثات جنايتكارانه و سركوبگرانه قادر نخواهد بود رژيم خونريز ايران را از خشم و نفرت عموم مردم ايران كه در قيام روزهاى اخير بارز شد، نجات دهد. در همين حال، درى نجف آبادى، دادستان كل رژيم به خط و نشان كشيدن براى تظاهر كنندگان پرداخت و گفت «با هرگونه اقدامهاى خلاف قانون و مخل امنيت عمومى برخورد خواهد شد» و «با هرگونه اغتشاشى، اختلالى، بىنظمى، اقدامهاى برخلا ف امنيت عمومى، مصالح عمومى، منافع ملى بايد برخورد و مقابله بشود».