۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه

بازتاب وسيع محاصره اشرف توسط نيروهاى پليس ضد شورش 8:13:34 AM 1388/3/16
محاصره اشرف باز تاب جهاني يافت محاصره اشرف باز تاب جهاني يافت
شديد محاصره اشرف توسط نيروهاى ضربت و واكنش سريع پليس ضد شورش عراق مورد توجه گسترده رسانهها قرار گرفت. خبرگزارى يونايتدپرس بينالمللى: شوراى ملى مقاومت ايران اعلام كرد كه حدود 100 پليس ضدشورش عراق روز جمعه در مقابل اشرف بسيج شده‌اند. جواد دبيران عضو كميسيون خارجه شوراى ملى مقاومت گفت افراد اين كمپ اقدام به بستن جلوى درب ورودى كرده‌اند زيرا كه از اخراج اجبارى به ايران نگرانند. وى افزود وضعيت آن‌جا ممكن است بسادگى تشديد گردد. ميدل ايست تايمز: بنابه گفته نمايندگان گروه اپوزيسيون ايران، ناراضيان ايرانى كه در عراق زندگى مى‌كنند روز جمعه در يك وضعيت بحرانى خطرناك با پليس عراقى قرار گرفته‌اند. تلويزيون الجزيره: سازمان اپوزيسيون ايران ـ مجاهدين خلق اعلام كرد محاصره اشرف غيرقانونى است و با تعهدهاى مكتوبى كه كاخ سفيد در دسامبر گذشته اعلام كرده بود كه دولت عراق به آمريكا داده است، در تناقض مى‌باشد. تلويزيون البابليه: صبح روز جمعه، نيروهاى پليس عراق محاصره خود بر ورودى قرارگاه اشرف را شدت بخشيدند. تلويزيون بغداد: منابع امنيتى در استان ديالى روز جمعه گفتند نيرويى وابسته به پليس عراق قرارگاه اشرف در شهر خالص را كه اعضاى سازمان مجاهدين خلق در آن هستند محاصره كرده تا براى يورش به آن آمادگى كسب كند. تلويزيون رافدين: نيروى واكنش سريع پليس دولتى، از طريق بستن ورودى قرارگاه اشرف و ممانعت از ورود اجناس و افراد به آن، محاصره قرارگاه را تشديد كردند. خبرگزارى اخبار عراق: پليس عراق كه شهر اشرف را محاصره كرده است نزديكى قرارگاه مواضع تهاجمى اتخاذ كرده و تهديد به سختتر شدن محاصره مىكند. خبرگزارى آكانيوز: محمد اقبال از قرارگاه اشرف گفت: نيروهاى واكنش سريع و نيروهايى از تيپ ويژه وزارت كشور و نيروى ضد شورش در ورودى شهر را بسته و اعلام كردند ورود كالاها و افراد به قرارگاه ممنوع است و تهديد به دستگيرى كردند ”.