۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران
رئيسجمهور برگزيده مقاومت مريم رجوى:
85درصد مردم ايران انتخابات ديكتاتورى دينى را تحريم كردند 9:53:33 AM 1388/3/23
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران
«نه بزرگ» مردم ايران به رژيم آخوندى، آمادگى اجتماعى و سياسى براى راهحل دموكراتيك جهش در سركوب، جراحى داخلى، تسليح اتمى، تروريسم و جنگافروزى؛ با انتصاب مجدد احمدىنژاد ستاد اجتماعى مجاهدين در داخل كشور اعلام كرد، بر اساس گزارشهاى شاهدان عينى از 25هزار شعبه رأى گيرى در سراسر ايران، به‌رغم دود و دم و جوسازى دجالگرانه رژيم، شمار واقعى شركت كنندگان حدود 5/7ميليون نفر بود و بيش از 85درصد از 51 ميليون و200هزار نفر دارندگان حق رأى، نمايش انتخاباتى را تحريم كردند. حكومت آخوندى كه تاكنون هيچ‌گاه نظارت بينالمللى بر انتخابات تقلبى خود را نپذيرفته است، معمولاً آمار شركت كنندگان را 4 الى 5 برابر بيشتر اعلام مىكند و مقاومت ايران، اين نسبت را بارها در انتخابات پيشين اعلام كرده است. رأى و پايگاه واقعى اين رژيم در جامعه ايران، بيش از 3درصد نيست و بقيه آرا، يا تقلب است يا محصول ارعاب و انواع تهديدها مى‌باشد. مقاومت ايران روز قبل از انتخابات، به نقل از منابع موثق در ستاد انتخابات وزارت كشور آخوندها، دستورالعمل به‌كلى سرّى خامنه‌اى مبنى بر رأى سازى 35ميليونى و بيرون كشيدن احمدىنژاد در مرحله اول از صندوقها، را فاش كرد. پنج روز قبل از انتخابات، گروهى از كارمندان اخراج شده از وزارت كشور با انتشار يك نامه سرگشاده، شمهيى از تقلبات نجومى و تغيير در آرا در ستاد انتخابات کشور را در يك مركز ويژه رقم‌سازى و تقلب به نام «اتاق تجميع آمار»، برملا كردند. آنها با اعلام اينكه در انتخابات گذشته رژيم نيز شاهد انواع تقلبات بودهاند، نوشتند كه در گذشته «از بيم و هراس آينده شغلى خود دم فرو بستيم و ليکن دچار عذاب وجدانى شده‌ايم که هنوز ادامه دارد». آنها افزودند كه يكى از آخوندهاى ارشد رژيم كه سخنران نماز جمعه تهران بوده است، «در جلسه محرمانه اى» با سوءاستفاده از آيات قرآن، خواهان تقلب و «تغيير آرا» گرديد و گفت «بر شما مسئولين انتخابات، هر امرى واجب است» زيرا «حکم شرعى تغيير آرا در انتخابات، صادر شده است». خانم رجوى، تحريم نمايش انتخاباتى از سوى 85درصد از مردم ايران را، «نه بزرگ» مردم ايران به رژيم آخوندى و همه باندهاى رسوا شده آن و بيانگر آمادگى اجتماعى و سياسى براى راهحل دموكراتيك خواند، و آمدن جوانان و مردم به خيابانها را، قبل از هر چيز، براى ابراز مخالفت با رژيمى دانست كه سرانش اذعان مىكنند آنچه از اسرار آنها در مناظرههاى تلويزيونى بيرون ريخت، اثبات همان مطالبى است كه از سه دهه پيش از سوى مقاومت عنوان شده است. رئيسجمهور برگزيده مقاومت، انتصاب مجدد احمدىنژاد به رياست جمهورى را، جهش در سركوب مخالفان، تصفيه و جراحيهاى گسترده داخلى، تلاش مضاعف براى دستيابى به بمب اتمى، صدور تروريسم و بنيادگرايى، صف آرايى و مداخله هرچه بيشتر در عراق، و جنگافروزى در منطقه تفسير كرد. خبرگزارى فارس وابسته به سپاه پاسداران، نتيجه انتخابات و رياست جمهورى دوباره احمدىنژاد را «انقلاب سوم» و آغاز «يك جراحى بزرگ» توصيف كرد. خمينى گروگانگيرى و تسخير سفارت آمريكا را «انقلاب دوم» خوانده بود. رئيسجمهور برگزيده مقاومت افزود: مماشات غرب با فاشيسم مذهبى حاكم بر ايران، نتايجى كاملاً معكوس آنچه براى آن تبليغ مىشد، به بار آورده و از اين‌رو، ادامه مماشات و هرگونه امتياز و انعطاف در برابر چنين رژيمى، از اين پس، به‌طور مضاعف، از نظر مردم ايران محكوم و بيهوده و به زيان صلح و امنيت در منطقه و جهان است. از سوى ديگر، افشاى رسواييهاى درونى و شعلهور شدن جنگ قدرت در درون رژيم، يك ضربه كارى به تماميت رژيم است كه آثار و تبعات آن، رژيم را با بحرانهاى فزاينده، به دوران نزول وارد مىكند. اين، آغاز پايان رژيم ولايت فقيه يعنى فاشيسم منزوى و تك پايه دينى است. دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
23خرداد 1388 (13ژوئن2009).