۱۳۸۸ خرداد ۱۹, سه‌شنبه

محاصره اشرف به روابط عراق با اروپا آسيب مىرساند 12:39:13 PM 1388/3/18
اسامه نجيفي اسامه نجيفي
دكتر اسامه نجيفى از رهبران فراكسيون عراق ملى اعلام كرد: محاصره اشرف به روابط عراق با اروپا آسيب مىرساند. دولت بايد تصميم واضحى در رابطه با عدم تجاوز به ساكنان اشرف اتخاذ كند دكتر اسامه نجيفى از رهبران فراكسيون عراق ملى از دولت عراق خواست محاصره اشرف را لغو كند و حقوق ساكنان آن را بر طبق كنوانسيونهاى ژنو بهرسميت بشناسد چرا كه حضور مجاهدين خلق در عراق، بر اعتبار عراق مىافزايد. روزنامه الزمان نوشت: اسامه نجيفى نماينده پارلمان عراق از فراكسيون عراق ملى اتخاذ اقدامهاى شديد عليه ساكنان اشرف را براى اعتبار عراق و روابطش با اتحاديه اروپا مضر دانست. وى گفت: ”به اعتقاد من، اين اقدامها براى شرايطى كه عراق در آن قرار دارد و اعتبار عراق نزد اتحاديه اروپا مناسب نيست“ . دكتر اسامه نجيفى ا فزود: ”ايرانيان ساكن قرارگاه اشرف پناهندگان سياسى بوده و از حق حفاظت برخوردار هستند و عراق هيچ منفعتى در اخراج آنها ندارد. هرگونه مماشات در اين رابطه با رژيم ايران مجاز نيست و اين اقدامها فايدهاى براى سياست و منافع داخلى عراق در بر ندارد چرا كه مشكلاتى با رژيم ايران داريم كه هنوز حل نشده است“ . اسامه نجيفى گفت: ”ادامه حضور مجاهدين خلق در قرارگاهشان و عدم تعدى به آنها به نفع عراق است و بر اعتبار عراق مىافزايد. دولت بايد تصميم واضحى در رابطه با عدم تجاوز به آنها اتخاذ كند و به يكانهاى نظامى ابلاغ نمايد كه اين افراد پناهندگان سياسى هستند و بايد از حقوقى كه كنوانسيونهاى ژنو براى آنها مقرر كرده حفاظت نمايند. مجبور كردن مجاهدين به خروج از كشور در خدمت منافع عراق نيست“ .