۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

كميته بينالمللى در جستجوى عدالت، خواستار ممانعت از ورود پليس عراق به اشرف شد 12:57:31 PM 1388/3/10
ورود ناگهاني پليس عراق به اشرف همراه با موج محكوميتهاي بين المللي بود ورود ناگهاني پليس عراق به اشرف همراه با موج محكوميتهاي بين المللي بود
كميته بينالمللى در جستجوى عدالت به رياست دكتر آلخوويدال كوادراس نايب رئيس پارلمان اروپا متشكل از2000پارلمانتر دراروپا و آمريكاى شمالى، طى اطلاعيهيى، خواستار ممانعت از ورود پليس عراق به شهر اشرف و به‌دست گرفتن حفاظت اشرف توسط آمريكا تحت نظر ملل متحد شد. كميته بينالمللى در جستجوى عدالت اقدام غيرقانونى، سركوبگرانه و خودسرانه فرستادن نيروهاى پليس به كمپ اشرف، محل استقرار 3400تن از اعضاى اپوزيسيون ايران در عراق را محكوم و اعلام كرد: خامنهاى تلاش مىكند با سركوب اپوزيسيون و به‌ويژه سازمان مجاهدين خلق ايران راه را براى انتصاب مجدد احمدىنژاد به رياست جمهورى هموار كند. بهخصوص كه حذف نام مجاهدين از ليست تروريستى انگلستان و اتحاديه اروپا و در هم شكستن توطئههاى حكومت ايران عليه ساكنان اشرف، امروز تبديل به سوژه جنگ قدرت ميان باندهاى حكومتى شده است. كميته بينالمللى در جستجوى عدالت اقدام خودسرانه فرستادن نيروى پليس به كمپ اشرف را شكست دولت عراق در نشان دادن مينيمم پايبندى به ارزشهاى دموكراتيك و قوانين و كنوانسيونهاى بينالمللى مىداند. چيزى كه به‌خوبى نشان مىدهد اين دولت نه توان و نه اراده و نه استقلال عمل لازم براى حفاظت از ساكنان اشرف و اذعان به حقوق آنان ندارد. كميته بينالمللى در جستجوى عدالت تأكيد مىكند: قطعنامه پارلمان اروپا در24آوريل گذشته از نخستوزير عراق مصرانه مىخواهد تا «تضمين كند هيچ اقدام نقض كننده حقوقبشر ساكنان اشرف، توسط مقامهاى عراقى صورت نگيرد» و «از دولت عراق مىخواهد به بلوكه كردن قرارگاه خاتمه دهد و موقعيت قانونى ساكنان قرارگاه اشرف را كه ”افراد حفاظت شده“ تحت كنوانسيونهاى ژنو هستند محترم شمارد». اما دولت عراق نه تنها از اذعان به حقوق ساكنان اشرف خوددارى كرده بلكه به محاصره كمپ اشرف كه از فوريه گذشته آغاز شده، هم‌چنان ادامه مىدهد. از اين‌رو كميته بينالمللى در جستجوى عدالت هم‌چنانكه در 30آوريل 2009 اعلام كرد، تنها راه را برعهده گرفتن حفاظت اشرف مستقيما از سوى نيروهاى آمريكايى و تحت نظر ملل متحد مىداند.