۱۳۸۸ خرداد ۲۰, چهارشنبه

اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران
در چهارمين ماه محاصره اشرف، پليس عراق ورود كارگران و نيازمنديهاى اوليه را به‌طور كامل قطع كرد 11:05:27 AM 1388/3/19
پايداري اشرفيان در برابر محاصره پليس ضد شورش پايداري اشرفيان در برابر محاصره پليس ضد شورش
فراخوان بينالمللى براى برگرداندن پليس از اشرف و لغو محاصره ضدانسانى
روز گذشته، دوشنبه 18خرداد 1388 (8ژوئن2009) نيروهاى پليس عراق براى چهارمين روز متوالى مانع ورود كارگران شاغل در اشرف شدند و به تهديد و بازگرداندن آنان مبادرت كردند.
در 5ماه گذشته نزديك به يك سوم از كارگران شاغل در اشرف كه تا پايان سال 2008 حدود 750نفر بودند مىتوانستند با عبور از انواع كنترلها و اشكال تراشى به اشرف وارد شوند اما در روزهاى اخير حتى يك كارگر اجازه ورود پيدا نكرده است.
ممانعت از ورودنيازمنديهاى اوليه از قبيل صابون و خمير دندان و مسواك و ليوان آب و يخدان براى نگهدارى يخ در گرماى 50درجه و حتى دمپايى و جوراب، كماكان ادامه دارد.
ساكنان اشرف در نامه‌هاى خود به ارگانهاى بينالمللى و مقامهاى آمريكايى خاطرنشان كردهاندكه ورود پليس به داخل اشرف در شرايطى كه نيروهاى ارتش عراق و هم‌چنين نيروهاى آمريكايى بهعنوان ناظر حضور دارند و در 23سال گذشته هيچ مشكل امنيتى و حفاظتى در داخل اشرف وجود نداشته است فقط مىتواند هدف سركوبگرانه و ديكته شده از سوى رژيم ايران را برآورده كند بهخصوص كه در ماه آوريل متر به متر كمپ توسط يكان ويژه سگهاى پليس در وزارت كشور جستجو شده است.
علاوه براين، در ماه آوريل كليه ساكنان اشرف سرشمارى و انگشت نگارى شدند و يكايك آنان به‌طور جداگانه و خصوصى در بيرون قرارگاه توسط وزارت حقوقبشر عراق مورد مصاحبه قرار گرفتند و بر حقوق قانونى خود پاى فشردند. بنابراين ورود پليس به داخل قرارگاه مخصوصا با توجه به حضور نزديك به يك هزارتن از زنان مجاهد هيچ موضوعيتى ندارد.
14كميته پارلمانى در اروپا و آمريكاى شمالى و هم‌چنين كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف و كميته بينالمللى در جستجوى عدالت كه دربرگيرنده 8500 حقوقدان و بيش از 2000پارلمانتر در كشورهاى مختلف جهان مىباشند، خاطرنشان نمودند كه هدف رژيم ايران ايجاد يك فاجعه انسانى در قرارگاه اشرف است.
در آوريل گذشته موفق ربيعى نقشه مسير اين فاجعه رادر تلويزيون الفرات ترسيم كرد و گفت:
«بتدريج نيروهاى امنيتى عراق وارد قرارگاه مىشوند و نقطه كنترلى برپا مى‌دارند و گشت داير مىكنند و بازرسى مىكنند و دست به حمله مىزنند».
از اين‌رو دولت عراق راهى جز مرگ يا زانو زدن در برابر فاشيسم مذهبى باقى نگذاشته است و مجاهدين هم‌چنانكه در قتل عام 1988 نشان دادند هرگز در برابر ديكتاتورى سياه دينى حاكم بر ايران زانو نخواهند زد.
پارلمانترها و حقوقدانان در نامه‌هاى خود به پرزيدنت اوباما خاطرنشان كردهاندبهخاطرفشارهاى رژيم ايران به دولت عراق براى سركوب ساكنان اشرف (اظهارات خامنهاى در 28فوريه، احمدىنژاد در 19مى و اظهارات جليلى دبير شوراى عالى امنيت رژيم در 21مى2009) تنها راهحل در شرايط كنونى بهعهده گرفتن حفاظت اشرف توسط نيروهاى آمريكايى است.
حقوقدانان به موكلان خود در اشرف نوشتند كه بدون حضور وكلايشان در شرايط محاصره و تهاجم نيروهاى پليس به هيچ گفتگو و امضا هيچ چيزى مبادرت نكنند مگر آنكه دولت عراق تبعيت خود را از قطعنامه 24آوريل پارلمان اروپا درباره وضعيت انسانى ساكنان اشرف اعلام كند.
خانوادهها و جامعه ايرانيان تبعيدى كه از حمايت گسترده شخصيتها و جريانهاى سياسى از استراليا تا كشورهاى عربى وكشورهاى اروپايى و كانادا و آمريكا برخوردارند، چهارمين ماه تجمعات و تظاهرات خود رادر برابر سفارتهاى عراق در 8 كشور اروپايى و آمريكايى پشت سر مىگذارند. خواسته آنها التزام دولت عراق به قطعنامه پارلمان اروپا، بازگرداندن نيروهاى پليس و لغو كامل محاصره سركوبگرانه و غيرانسانى است.
دبير خانه شوراى ملى مقاومت ايران
پاريس- 19خرداد1388 (9ژوئن2009)