۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

ابراز ترديد جوزف بايدن از نتايج انتخابات آخوندها 3:20:12 AM 1388/3/25

جوزف بايدن جوزف بايدن
جوزف بايدن، معاون رئيسجمهور آمريكا، نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهورى رژيم، ابراز ترديد كرد. وى در پاسخ به اين سؤال تلويزيون بىبىسى كه ”آيا او احمدىنژاد را بهعنوان برنده اين انتخابات مىبيند“، گفت: ”ما همه جزييات را نمىدانيم. مطمئنا، به نظر مىرسد شيوهاى كه آنها مردم را سركوب مىكنند، و شيوهاى كه با مردم رفتار مىكنند، ترديدهايى را در اين مورد برمى انگيزد. من فكر نمىكنم كه ما در موقعيتى باشيم كه بگوييم اين قابل انتظار نبوده…“.