۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

تلويزيون العربيه:
آخوندها بايد سلاحهايى را كه به لبنان وارد كردهاند، برگردانند 4:08:29 PM 1388/3/11
لبنان نبايد به ميدانى براى نفوذ آخوندها براي مقاصد جنگ افروزانه تبديل گردد لبنان نبايد به ميدانى براى نفوذ آخوندها براي مقاصد جنگ افروزانه تبديل گردد
شركت كنندگان در ميزگردى در تلويزيون العربيه، دخالتهاى رژيم ايران در لبنان را محكوم كردند. طونى ابى نجم نويسنده و روزنامهنگار از بيروت گفت: صبر لبنانيها از دخالتهاى مستقيم رژيم ايران در اين كشور بهسر آمده است. رژيم ايران براى حزبالله سلاح مىفرستد در صورتى كه لبنانيها نيازى به سلاح رژيم ايران ندارند، بلكه برعكس از رژيم ايران مىخواهند كه سلاحهايى كه وارد لبنان كرده است را به ايران برگرداند. ما از آنها مىخواهيم كه ما را بهحال خود رها كنند. ژنرال نزار عبدالقادر كارشناس نظامى نيز گفت: نبايد لبنان به ميدانى تبديل مىشود كه رژيم ايران بتواند براى پيشبرد استراتژى خود در منطقه از آن استفاده كند و نفوذش را گسترش بدهد.