۱۳۸۸ خرداد ۱۴, پنجشنبه

اوباما بر آثار سؤ جاهطلبيهاى اتمى آخوندها تأكيد مىكند 11:47:51 AM 1388/3/14
باراك اوباما باراك اوباما
رييس جمهور آمريكا طى گفتگويى با راديو ملى اين كشور، بر عواقب جاهطلبيهاى هستهاى رژيم ايران روى كل منطقه انگشت گذاشت. باراك اوباما گفت: ايرانى كه داراى سلاح هستهاى باشد، براى منطقه بسيار بىثبات كننده خواهد بود. نه تنها بهخاطر پاسخ (احتمالى) اسراييل، بلكه پاسخى كه كشورهاى عرب منطقه به آن خواهند داد.